Op weg naar de Verrijzenis, dag na dag - de vastenweg

Klik hier om de voorstelling van de Vasten-“weg” 2021 te lezen

SETTIMANA 5

Opdracht van de week


"Mogen we ons in deze veertigdagentijd almaar meer inzetten om woorden van steun, kracht, troost en bemoediging te spreken,
en niet woorden die vernederen, verdrietig of boos maken, of minachting tonen (Fratelli tutti, 223).

Om anderen hoop te geven, is het soms al voldoende om gewoon vriendelijk te zijn,
bereid te zijn al het andere opzij te schuiven om aandacht te schenken, te glimlachen,
een bemoedigend woord te spreken, te luisteren te midden van zoveel onverschilligheid.”
(Paus Franciscus, Boodschap vasten 2021)

 

 

Zondag

   

Uit het evangelie volgens Johannes (Joh 12,20-33)

Onder degenen die bij gelegenheid van het feest optrokken ter aanbidding waren ook enige Grieken. Dezen nu klampten Filippus van Betsaïda in Galilea aan en vroegen hem: “Heer, wij zouden Jezus graag spreken.” Filippus ging het aan Andreas vertellen en tenslotte brachten Andreas en Filippus de boodschap aan Jezus over.  Jezus antwoordde hun: “Het uur is gekomen, dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen: maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Wie zijn leven bemint, verliest het, maar wie zijn leven in deze wereld haat, zal het ten eeuwigen leven bewaren. Wil iemand Mij dienen, dan moet hij Mij volgen; waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. Wat moet ik zeggen? Vader, red Mij uit dit uur? Maar daarom juist ben Ik tot aan dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw Naam!” Toen kwam er een stem vanuit de hemel: “Ik heb Hem verheerlijkt en zal Hem wederom verheerlijken.” Het volk dat erbij stond te luisteren zei dat het gedonderd had. Anderen zeiden: “Een engel heeft tot Hem gesproken.” Maar Jezus sprak: “Niet om Mij was die stem, maar om u. Nu heeft er een oordeel over deze wereld plaats, nu zal de vorst dezer wereld worden buitengeworpen;  en wanneer Ik van de aarde zal zijn omhooggeheven, zal Ik allen tot Mij trekken.” Hiermee duidde Hij aan, welke dood Hij zou sterven. 

Commentaar op het evangelie

het commentaar van don Yvan is helaas enkel in het Italiaans te beluisteren...
de kern van deze homelie kan je hieronder lezen in enkele zinnen...

fragmenten uit de homilie

vertaling in opbouw


Maandag


05

Vanuit het hart van de Gemeenschap

De Vasten is bovenal de kracht van de biecht, de kracht, van een God die onze ketenen losmaakt en elk juk doorbreekt door zijn barmhartigheid. Maar er is nog iets, er is ons deel, onze taak. Wat we van Moeder Elvira hebben geleerd, moet nu gedeeld worden om iemand voor Christus te “winnen”, opdat zijn hart zich opent voor het vertrouwen en hij verliefd kan worden op de waarheid, de goedheid en de naastenliefde.
Wat voor een verrijzenis, wat voor een vreugde zou het zijn als ik alleen verrijs? Wat is het mooi om te zien dat de verrezen Jezus zich aan zijn volgelingen laat zien, aan hen verschijnt, en wil dat zij ook verrijzen!

 

Dinsdag

 

06Uit de apostolische brief "Patris Corde"
van de Heilige Vader Franciscus

Hoofdstuk 6 – Een hardwerkende vader


Sinds de eerste sociale encycliek Rerum novarum van Leo XIII wordt de Heilige Jozef in verband gebracht met arbeid. De Heilige Jozef was een timmerman die eerlijk werkte om in het levensonderhoud van zijn gezin te voorzien. Van hem leerde Jezus wat een waarde, waardigheid en vreugde het is om het brood te eten, dat de vrucht van de eigen arbeid is.

Werk is een middel om deel te nemen aan het heilswerk, een kans om de komst van het Rijk Gods te bespoedigen, onze talenten en capacitei- ten te ontwikkelen en ze ten dienste te stellen van de maatschappij en de gemeenschap. Werk wordt een kans tot ontplooiing, niet alleen van zichzelf, maar vooral van die oorspronkelijke kern van de samenleving die het gezin is.

Werkende mensen, wat hun taak ook is, werken samen met God zelf en worden op een of andere manier scheppers van de wereld die ons om- ringt. De crisis van onze tijd, die een economische, sociale, culturele en spirituele crisis is, kan voor iedereen een oproep zijn om de waarde, het belang en de noodzaak van werk te herontdekken om zo ‘het nieuwe normaal’ tot stand te brengen waarin niemand uitgesloten wordt.

Het werk van de Heilige Jozef herinnert ons eraan dat God zelf, door mens te worden, het werk niet verachtte. De werkloosheid die veel broeders en zusters tre en die de laatste tijd als gevolg van de coronapandemie toegenomen is, moet een gelegenheid zijn om onze prioriteiten te her- zien. Laten we de Heilige Jozef Arbeider smeken om wegen te vinden om onze vaste overtuiging te verwoorden dat geen enkele jongere, he- lemaal niemand, geen enkel gezin zonder werk mag vallen!

 

 

Woensdag

 

 

05

Toewijding aan Sint-Jozef - Vrome smeekbeden aan Sint-Jozef

Heilige Jozef, bid tot Jezus om in mijn ziel te komen en haar te heiligen.
Sint-Jozef, bid tot Jezus om in mijn hart te komen en haar met naastenliefde aan te wakkeren.
Sint-Jozef, bid tot Jezus om in mijn intelligentie te komen en haar te verlichten.
Sint-Jozef, bid tot Jezus dat Hij in mijn wil komen en die zal versterken.
Heilige Jozef, bid tot Jezus om in mijn gedachten te komen en ze te zuiveren.
Heilige Jozef, bid tot Jezus om in mijn genegenheid te komen en ze te regelen.
Sint-Jozef, bid tot Jezus om in mijn verlangens te komen en ze te leiden.
Sint-Jozef, bid tot Jezus om in mijn werkzaamheden te komen en ze te zegenen.

Sint-Jozef, verkrijg voor mij van Jezus zijn heilige liefde.
Sint-Jozef, verkrijg voor mij van Jezus de navolging van zijn deugden.
Heilige Jozef, verkrijg voor mij van Jezus ware nederigheid van geest.
Heilige Jozef, verkrijg voor mij van Jezus zachtmoedigheid van hart.
Heilige Jozef, verkrijg voor mij van Jezus de vrede van de ziel.
Heilige Jozef, verkrijg voor mij van Jezus de heilige vrees voor God.
Heilige Jozef, verkrijg voor mij van Jezus het verlangen naar volmaaktheid.
Heilige Jozef, verkrijg voor mij van Jezus de zoetheid van karakter.
Heilige Jozef, verkrijg voor mij van Jezus een zuiver en liefdadig hart.
Heilige Jozef, verkrijg voor mij van Jezus de genade om het lijden des levens met geduld te verdragen.
Heilige Jozef, verkrijg voor mij van Jezus de wijsheid van eeuwige waarheden.
Heilige Jozef, verkrijg voor mij van Jezus volharding om goed te doen.
Heilige Jozef, verkrijg voor mij van Jezus de kracht om de kruisen te dragen.
Heilige Jozef, verkrijg voor mij van Jezus de onthechting van de goederen van deze aarde.
Sint-Jozef, verkrijg voor mij van Jezus om de smalle weg naar de hemel te bewandelen.
Heilige Jozef, verkrijg voor mij  van Jezus dat ik vrij ben van elke gelegenheid van zonde.
Heilige Jozef, verkrijg voor mij van Jezus een heilig verlangen naar de hemel.
Heilige Jozef, verkrijg voor mij van Jezus de laatste volharding.

Sint-Jozef, verwijder me niet van U.
Sint-Jozef, zorg ervoor dat mijn hart nooit ophoudt van u te houden en mijn tong van u te prijzen.
Sint-Jozef, voor de liefde die u naar Jezus bracht, help mij om van Hem te houden.
Sint-Jozef, verwaardig U mij als uw toegewijde te verwelkomen.
Sint-Jozef, ik geef mijzelf aan jou: aanvaard mij en help mij.
Sint-Jozef, verlaat mij niet in het uur van de dood.

Jezus, Jozef en Maria, ik geef jullie mijn hart en mijn ziel.
Jezus, Jozef en Maria, sta me bij nu en in mijn laatste pijn.
Jezus, Jozef en Maria, moge mijn ziel met jullie in vrede sterven.


3x Glorie zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
zoals het was in het begin en nu en altijd ... Amen.

 

 

Donderdag

11

 

Uit het hart van Moeder Elvira

Onze jongeren zien het werk vaak niet als een geschenk, niet als voorzienigheid. Ik leer ze dat de mouwen opstropen mooi is, dat het offer van het werk je omhoog tilt, je tevredenstelt, je in staat stelt je wil te vormen, de gaven van God die in jou liggen naar buiten brengt. Je besteedt je tijd op een gezonde manier, het maakt dat je je nuttig voelt, het zorgt ervoor dat je deelneemt aan het gewone leven. Werk is niet alleen labeur en het is niet alleen winst, het is veel meer. Het is een verrassing om te zien hoeveel werkkracht jongeren die in de Gemeenschap leven, in zichzelf herontdekken. Als ze nog elders, buiten waren, dachten ze dat ze niets konden, ze waren altijd moe, verveeld, verdrietig, gemarginaliseerd van de samenleving. Maar nu ze met God in hun hart leven, leren ze hun capaciteiten goed te gebruiken. Het is echt waar: de eerste Voorzienigheid die de Heer ons heeft gegeven, zijn wij zelf, het zijn onze gaven. Vanaf het begin wilde ik voor jonge mensen niet alleen een plaats van herstel of hulp, maar ik wilde ze een "School voor het Leven" aanbieden, waar ze het leven kunnen herontdekken als een geschenk van God.  Een leven om in al zijn schoonheid geleefd te worden. Jonge mensen moeten ervaren dat de eerste Voorzienigheid hun leven is, hun gezondheid, hun zweet, hun handen die kunnen werken en veel mooie dingen kunnen realiseren.

 

vertaling boodschap Moeder Elvira

 

“De eerste Voorzienigheid ben je zelf!”

De eerste gave is: het geschenk van het leven. De tweede gave, de extra gave, die het leven kracht geeft, die het leven zin geeft, die horizonten voor je opent, die de weg naar het ware leven opent, is de gave van geloof. Laten we applaudisseren voor deze gave, de gave van het geloof!  De gave van de kennis van Jezus, de gave van geloof! Geloof in Iemand, niet meer in zomaar iets! Het leven zonder geloof is dood, zonder geloof is het een lijk!

En dan, verder gaand met het Woord van God, wat zegt de heilige Jacobus ons? Dat het geloof zonder de werken, de werken, eh, een lijk is. Dan zie je een hele weg: het leven, het geloof, de naastenliefde, de beschikbaarheid, de gave van jezelf… maar ook een beker water, hier is een beker vers water.

Waarom? Je hebt jezelf gegeven, met je hand, met je ogen, je gezicht, je hart, je gedachten… je dacht dat wanneer iemand ziek te bed ligt, hij geen glas water kan drinken, hij kan het niet… welnu, dan schenk je het voor hem uit, dan geef je het hem. Dit zijn daden, daden die eeuwigheid worden voor God. Dit zal de verrassing zijn, de grote verrassing, dat niets, niets verloren is gegaan.

Je kunt ook dingen doen, veel dingen, met een bekrompen, arm, egoïstisch doel, en dan zal je merken dat je leeg bent, je merkt dat je smaakloos bent. Dan zit ik in een periode waarin ik alles zonder zout moet eten ... het leven is dan echt smakeloos. Dan heb je geen smaak voor het leven, als je zoveel dingen doet, en de anderen, die juichen je toe, ze zeggen "ah, die zuster daar..."  Maar hoe doe ik het, waarom, voor wie?  Het is de vreugde die je het vertelt: voor jou. Dus, we zijn niet geboren om dingen te doen, we zijn geboren voor het leven.

Laten we proberen ons niet te laten opslorpen door deze wereld die ons wil binden, die ons wil veranderen, die ons beschimmeld wil hebben, want er zijn zoveel dingen, en dan zullen we telkens wat meer en meer nodig hebben, let daar toch op. Maar het is juist de onwaarheid van de moderne wereld die ons wil vullen met dingen, met klusjes, om onze vrijheid te stelen, de vrijheid van het zijn, het allerbelangrijkste is… er zijn.  Wat mooi!

 Moeder Elvira

Vrijdag

01 2

gebeden tijdens Night in Christ - 1 april 2017

Audio-versie - ideaal om te beluisteren/bidden met onderstaande uitgeschreven tekst van de Nederlandse vertaling


Eerste Statie

Eerste statie: JEZUS WORDT TOT DE DOOD VEROORDEELD

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Lucas (Lc 23, 23-24)
De hogepriesters, de autoriteiten en het volk drongen luid aan en eisten dat Jezus zou worden gekruisigd. Pilatus besloot toen dat hun verzoek zou worden uitgevoerd.

Intentie
Ik bid U, Heer Jezus, voor alle mensen die gedwongen worden om een onwaardig en benadeeld leven te leiden, voor de slachtoffers van oorlog, voor de vluchtelingen en alle slachtoffers van sociaal onrecht, voor de mensen die ten onrechte zijn veroordeeld om als ballingen te leven, ver van hun families.
Heer Jezus, leid hen, troost hen, ondersteun hen op hun weg zodat ze in de ontmoeting met U vrede kunnen vinden.

Onze Vader

Tweede Statie

Tweede Statie: JEZUS IS GELADEN MET HET HOUT VAN HET KRUIS

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Matteüs (Mt 27,31)
Nadat de soldaten Jezus hadden bespot, trokken ze Hem zijn mantel uit, lieten Hem zijn kleren aantrekken en namen Hem mee om Hem te kruisigen.

Intentie:
Ieder van ons heeft zijn eigen kruis. We hebben vaak moeite om het te dragen en nog meer om het te accepteren. Dikwijls, als ik het kwaad zie, vraag ik me af: "Maar waarom laat God, die alles kan, deze dingen toe?"; "Waarom kan Hij de pijn niet overwinnen met een triomfantelijke overwinning, waarom laat Hij me alleen?". Paus Franciscus vertelde ons dat de overwinning van Jezus" een nederige overwinning is, die door mislukking heen gaat en ons helpt ons geloof te versterken, ons vrij maakt en ons in staat stelt om ja te zeggen tegen Gods wil".
Jezus help mij en alle jonge mensen hun kruis te dragen en te aanvaarden.

Onze Vader

Derde Statie

Derde Statie: JEZUS VALT VOOR DE EERSTE KEER

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Matteüs (Mt 11, 28-30)
'Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u verkwikking geven. Neem mijn juk op u en leer van Mij, die zachtmoedig en nederig van hart ben, en u zult verkwikking voor uw leven vinden. In feite is mijn juk zoet, mijn last licht."

Intentie:
Heer Jezus, na gegeseld en met doornen gekroond te zijn, valt U nu onder het gewicht van het kruis. Bedankt dat U me hebt geleerd dat vallen een deel van het leven is om onder ogen te zien, om mee te maken en om van te leren. Vergeef me als mijn trots me ervan weerhoudt mijn excuses aan te bieden en op te staan. Vergeef me als ik U niet kan vertrouwen met mijn valpartijen en toch op zoek ga naar excuses buiten mijzelf. Help me alstublieft, Heer, om de kleine kruisen van het leven met liefde te verwelkomen, maar geef me vooral - als ik val - de nederigheid om onmiddellijk op te staan ​​en bij U terug te keren.
Ik wil U vooral bidden voor de jonge mensen die, geconfronteerd met de moeilijkheden van het leven van vandaag, geen reden vinden om te volharden in de dagelijkse strijd.

Onze Vader

Vierde Statie

Vierde Statie: JEZUS ONTMOET ZIJN MOEDER

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Johannes (Joh 19, 25-27)
Zijn moeder, de zus van zijn moeder, Maria van Cleophas en Maria van Magdala stonden bij het kruis van Jezus. Toen Jezus zijn moeder en de leerling van wie Hij hield naast haar zag staan, zei Hij tegen zijn moeder: 'Vrouw, ziedaar je zoon!' Toen zei Hij tegen de leerling: "Zie, je moeder!". En vanaf dat moment nam de leerling haar bij zich in huis.

Intentie:
De ogen van Jezus ontmoeten de ogen van zijn moeder Maria. Haar trouwe aanwezigheid, haar liefde, geven Hem steun, moed om zijn weg voort te zetten. Het is een korte ontmoeting, van intense pijn maar van extreme tederheid en zoetheid. Jezus en Maria versmelten tot één hart vol liefde, die Liefde die de hele mensheid aan het Kruis zal omarmen.
Dank u Jezus voor het geschenk van uw Moeder die over ons pad waakt: in Haar vinden we troost en soelaas, de weg die naar U leidt. We bidden tot Maria voor alle moeders die lijden om het verlies van een kind, voor de moeders die zorgen voor zieke kinderen, voor kinderen in de gevangenis en voor hen die huilen om hun verloren kinderen. Geef ze de moed om bij het kruis te staan ​​zoals U deed met uw lieve Jezus. Leer ons, Moeder, om van onze kinderen te houden door Gods plan en wil voor hen te omarmen.

Onze Vader

Vijfde Statie

Vijfde Statie: SIMON VAN CYRENE DRAAGT HET KRUIS VAN JEZUS

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Marcus (Mk 15, 20-22)
Nadat zij hun spel met Hem gedreven hadden, ontdeden zij Hem van het purperen kleed, trokken Hem zijn eigen kleren weer aan en voerden Hem weg om Hem te kruisigen.  Zij vorderden een voorbijganger die van het veld kwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, tot het dragen van het kruis.  Zo brachten ze Hem naar de plaats Golgota, wat vertaald wordt met “Schedelplaats”. 

Intentie:
Simon van Cyrene wordt door de Romeinen gedwongen het kruis van Jezus te dragen: deze onverwachte ontmoeting zal voor hem een ​​geschenk van bekering worden; zozeer zelfs dat de evangelist Marcus de namen zal citeren van de kinderen van die man die christenen zijn geworden.
Zelfs vandaag de dag komen we de Cyreneër tegen: bij degenen die voor een zieke zorgen, bij degenen die onbezoldigd hun leven delen om de pijn van de armen te verlichten, bij degenen die weten hoe ze zichzelf aan anderen moeten geven door de 'last' van de moeilijkheden en het lijden van anderen te “verbinden”. Dank u, want liefdadigheid jegens de armen opent ons voor het pad van bekering, helpt ons om de moed te hebben om verder te gaan dan louter materiële behoeften en vraagt ​​ons om ons aan de Vader toe te vertrouwen, onszelf te geven en zo deelnemers te worden aan Christus' liefde voor allen. Heer, sta ons toe te erkennen dat het een genade is om het Kruis van anderen te mogen delen om op deze manier te ervaren dat we met U op weg zijn.

Onze Vader

Zesde Statie

Zesde Statie: VERONICA DROOGT HET GEZICHT VAN JEZUS

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het boek van de profeet Jesaja (Jes 53, 2-3)
Zijn uiterlijk noch schoonheid waren het bekijken waard, hij was geen verschijning, die bewondering wekt.  Geminacht en gemeden werd hij door de mensen, man van smarten, met ziekte vertrouwd, een mens die zijn gezicht voor ons verbergt, geminacht en als niet de moeite waard beschouwd. 

Intentie:
Heer Jezus Veronica veegde uw gezicht vol lijden en pijn af. Het was een moedige vrouw, ze maakte een gebaar van goedheid en tederheid, spontaan ontstaan in haar hart! Zij overwon de angst voor het oordeel van anderen, zij liet de Liefde overwinnen!
We danken U voor alle mensen die dicht bij ons stonden in de moeilijke en pijnlijke momenten van ons leven, die ons gebeden, een glimlach, vertroosting, tederheid en nabijheid hebben geschonken.
Ik dank U vooral voor de moed van zoveel vrouwelijke missionarissen die dagelijkse gebaren van tederheid en goedheid jegens de armen betonen en Uw gezicht in hen zien. Laat ons hart en onze handen zich openen voor de meest behoeftigen, zodat de tederheid van uw Liefde door onze gebaren van goedheid gaat, de ziel adem geeft en verlichting geeft aan het hart van hen die gewond en alleen zijn.

Onze Vader

Zevende Statie

Zevende Statie: JEZUS VALT VOOR DE TWEEDE KEER

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit de brief aan de Hebreeën (Heb 4, 15-16)
We hebben geen hogepriester die niet weet hoe hij met onze zwakheden moet meevoelen, omdat hij zelf in alles is beproefd, naar de gelijkenis van ons, behalve de zonde. Laten we daarom met vol vertrouwen de troon van genade naderen, om barmhartigheid te ontvangen en genade te vinden en op het juiste moment geholpen te worden.

Intentie:
Heer Jezus door altijd in dezelfde armoede te vervallen, zelfs als we die willen veranderen, raken we vaak ontmoedigd. We vragen U om vergeving voor al die keren dat we er niet volledig op vertrouwen dat U onze grootste zwakheden kunt veranderen.
Help ons ten diepste te voelen dat U er altijd bent, dat U dicht bij ons bent, zelfs op de momenten dat we vallen en terugvallen. We bidden voor degenen die de bodem hebben bereikt, voor degenen die alles hebben verloren, voor degenen die alleen zijn en wanhopig en het moeilijk vinden om opnieuw te beginnen, voor gebroken gezinnen, zodat ze in de pijn van hun val de kracht kunnen tegenkomen van Gods liefde die hun leven verheft en hun hart opnieuw vervuld met hoop.

Onze Vader

Achtste Statie

Achtste Statie: JEZUS ONTMOET DE VROUWEN VAN JERUZALEM

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Lucas (Lc 23, 27-28)
Een grote volksmenigte volgde Hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over Hem weeklaagden.  Jezus keerde zich tot hen en sprak: “Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen.” 

Intentie:
Jezus, U hebt, onder het gewicht van het Kruis, uw pijn en de onze aanvaard, met kracht, waardigheid, moed en een oneindige liefde. U vraagt ​​niet aan de vrouwen die U hebt ontmoet dat ze mededogen voor U voelen. Het heeft geen zin om op een onvruchtbare manier te klagen over het lijden van anderen of dat van onszelf, maar we moeten echt berouw hebben van onze fouten en iets concreets doen om de fouten te herstellen die gemaakt zijn met de kinderen, met de echtgenoot, met de naaste. Help de gezinnen, Heer, om los te komen uit voortdurend klagen en het elkaar veroordelen. Help ons om in de waarheid te leven, om te weten hoe we onze fouten eerlijk kunnen erkennen, om vergeving te vragen, om altijd bij U opnieuw te beginnen. Geef ons de moed om ons los te maken van de razernij van onze wereld, om weer in "contact" met U te komen door middel van het gebed dat ons terug de vrede in ons hart doet vinden die nodig is om samen met U datgene te leven wat het leven ons elke dag te bieden heeft.

Onze Vader

Negende Statie

Negende Statie: JEZUS VALT VOOR DE DERDE KEER

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit de eerste brief van de apostel Petrus (1Pt 2, 19-23)
En het is ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten; gij moet in zijn voetstappen treden.  Hij heeft geen zonde gedaan en in zijn mond is geen bedrog gevonden.  Als Hij uitgescholden werd, schold Hij niet terug. Als men Hem leed aandeed, uitte Hij geen dreigementen. Hij liet zijn zaak over aan Hem die rechtvaardig oordeelt. 

Intentie:
Dank U Heer Jezus, want met uw voorbeeld leert U ons lijden geduldig te dragen. U leert ons dat liefde niet stopt voor een kruis, moeilijkheid of val. Dank U, Heer Jezus, want U staat altijd klaar om ons te helpen opstaan ​​als we vallen.
Help vooral al die mensen die meerdere keren zijn gevallen en in de verleiding komen te denken dat ze het nooit zullen redden. Heer, help hen op te staan, zoals U deed.
Moge de liefde voor het leven en de liefde voor de mensen die hen dierbaar zijn de kracht zijn om niet op te geven, om te volharden, om opnieuw te beginnen!

Onze Vader

Tiende Statie

Tiende Statie: JEZUS WORDT VAN ZIJN KLEREN ONTDAAN

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Johannes (Joh 19, 23-24)
Toen de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen ze zijn kleren en deelden ze in vieren, voor iedere soldaat een deel. Ze namen ook de lijfrok, die echter zonder naad was, aan één stuk geweven van bovenaf.  Daarom zeiden ze tot elkaar: “Laten we die niet scheuren, maar er om loten wie hem krijgt.”

Intentie:
Jezus, we bidden voor alle kinderen, jongens, meisjes en jongeren die ontdaan zijn van hun waardigheid en hun dromen. Voor al diegenen die kwetsbaar zijn, als verschillend of nutteloos worden beschouwd, blootgelegd door een wereld die niet weet hoe ze de rijkdom van diversiteit en de diepte van een gevoeligheid die van het Kruis komt, moet verwelkomen. Jezus bedek en bekleed hen met uw liefde, bekleed hen met Uw barmhartigheid en maak van ons de armen om hen te omarmen en te verwarmen, om hen in het leven te begeleiden, om hen hoop te geven en hen te helpen om de dromen, die zij in hun hart met zich meedragen, weer aan te wakkeren.
Dank U Jezus, want U leeft in ieder van ons; laten we niet bang zijn voor de offers die ons dicht bij onze naaste brengen. Laat de kracht van de Liefde groter zijn dan welke pijn dan ook!

Onze Vader

Elfde Statie

Elfde Statie: JEZUS WORDT AAN HET KRUIS GENAGELD

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)


Uit het evangelie volgens Marcus (Mc 22, 22-28)
Ze namen Jezus mee naar de plaats Golgotha, wat de plaats van de schedel betekent, en ze boden Hem wijn gemengd met mirre aan, maar Hij nam er geen. Het was ongeveer negen uur 's morgens toen ze Hem kruisigden; en de inscriptie met de reden voor het vonnis zei: “De koning van de Joden.” Ze kruisigden ook twee rovers met Hem, een rechts van Hem en een links van Hem.

Intentie:
Jezus, U hebt een vreselijke marteling geleden; terwijl U aan het kruis genageld bent, hebben velen U bespot en telkens opnieuw geprovoceerd, maar U blijft volledig vertrouwen hebben in de Vader, zelfs in het uur van de grootste beproeving. We bidden U voor al degenen die vandaag worden gemarteld, vernederd en soms gekruisigd voor hun geloof in U. In veel landen en op verschillende manieren valt het kwaad hen aan, eenvoudigweg omdat ze in U geloven, omdat ze beweren uw kinderen te zijn. Moge Uw liefde voor ons en ons vertrouwen in U sterker zijn dan enige menselijke angst. Steun en troost onze gekwelde en vervolgde christelijke broeders en zusters: moge hun levende en authentieke geloof ons saaie, comfortabele en vaak zittende geloof doen wankelen en doen ontwaken. Dank U Jezus dat U ons nooit in de steek heeft gelaten en U uzelf voor ons heeft opgeofferd!

Onze Vader

Twaalfde Statie

Twaalfde Statie: JEZUS STERFT AAN HET KRUIS

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Lucas (Lc 23, 33-34,.44-46)

Toen zij op de plaats kwamen die Schedel heet, sloegen zij Hem daar aan het kruis, en zo ook de misdadigers, de een rechts, de ander links.  En Jezus zeide: “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.”
Het was nu omtrent het zesde uur; er viel duisternis over heel de streek tot aan het negende uur toe,  doordat de zon geen licht meer gaf. Het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor.  Toen riep Jezus met luider stem: 'Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.' Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest. 

Intentie:
Heer, U heeft alles volbracht. Door voor ons te sterven, sluit U een nieuw verbond tussen U, de ware mens en de ware God, en ons, de vermoeide en zwakke mensheid, die U volledig aan de Vader aanbiedt op het moment dat uw Kruis van de aarde naar de hemel oprijst.
Dank U, Heer Jezus, dat U het gewicht van onze zonde op U heeft genomen en deze tot goddelijke heerlijkheid hebt aangenomen, door Uw offer als een kostbare parel van liefde en genade. Het kwaad geloofde dat het de Liefde had verslagen, de schoonheid had onderdrukt en de hoop had verstrooid. In plaats daarvan had de zonde niet het laatste woord!
U bent de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde.
U, Jezus de Gekruisigde, U bent de hoop die nooit sterft!

Onze Vader

Dertiende Statie

Dertiende Statie: JEZUS WORDT VAN HET KRUIS GENOMEN

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Matteüs (Mt 27, 57-58)
Toen het avond was geworden kwam een rijk man, een zekere Jozef van Arimatea. die zich ook als leerling bij Jezus had aangesloten.  Hij was naar Pilatus gegaan en had om het lichaam van Jezus gevraagd. Daarop had Pilatus bevolen het te geven. 

Intentie:
In het licht van de afhaling van het Kruis, in het licht van Maria's pijn en haar tranen, vragen wij U, Heer, om een ​​hart dat in staat is om te lijden met hen die lijden, een hart dat ontvankelijk is voor hen die de zwaksten, de meest vernederden en mishandelden zijn. Help ons om ons met respect, liefde en geloof te buigen over de wonden en dood van onze broeders en zusters .
Moge de Kerk zijn als Maria, de Moeder die hen die de dood in hun hart hebben, weet te verwelkomen en te omhelzen door in de kracht van de opstanding te geloven. U, Jezus, heeft ons gevraagd om krachtig in uw goedheid te geloven door ons te beloven dat de dingen die wij U in geloof vragen, vervuld zullen worden.
Laten we een beroep doen op uw Barmhartigheid in het vertrouwen dat U ons altijd vergeeft, zelfs als onze zonden en ellende groot zijn.

Onze Vader

Veertiende Statie

Veertiende Statie: JEZUS WORDT IN DE GRAFTOMBE GELEGD

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

.

Uit het evangelie volgens Matteüs (Mt 27, 59-60)
Jozef nam het lichaam, wikkelde het in een smetteloze lijkwade  en legde het in zijn graf dat hij pas in de rots had laten uithouwen. Nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gerold had, ging hij heen. 

Intentie:
Alles is volbracht. Het leven van onze Vriend Jezus werd uiteindelijk gebroken door het geweld en de haat van de mensen. De stilte is oorverdovend, tranen stromen uit onze ogen en ons hart. Heer, we zijn daar met U en met Maria, aan de voet van het Kruis, terwijl we nadenken over de pijn die U ervoer om ons te redden.
We worden bewogen door de gretigheid en de moed van Jozef van Arimathea om Pilatus om uw lichaam te vragen, dat anders in een gemeenschappelijk graf zou zijn beland dat gereserveerd was voor misdadigers. Jozef, daarentegen, staat erop dat U de eer van een begrafenis mag ontvangen.
Wij danken U Vader voor al diegenen die in alle delen van de wereld de lichamen van de doden eren met een waardige begrafenis. Dank voor degenen die de lichamen in het ziekenhuis hebben voorbereid. Dank voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van de overledene naar de begrafenis. Dank voor al diegenen die bidden voor de onbekende en verlaten doden, voor hen die alleen stierven. Dank dat U bij ons bent in leven en dood.

Onze Vader

Zaterdag

Getuigenissen van Licht

ditmaal een mooie dans vanuit Liberia!
Waarbij het jongetje op het eind don Stefano bedankt
omdat hij zijn leven voor hen gegeven heeft...
en zegt dat ze heel veel van hem houden!! ASSAI!!!