Op weg naar de Verrijzenis, dag na dag - de vastenweg

Klik hier om de voorstelling van de Vasten-“weg” 2021 te lezen

SETTIMANA 3

Opdracht van de week


"Door vergeving te ontvangen in het sacrament dat de kern vormt van ons bekeringsproces,
kunnen wij op onze beurt vergeving schenken aan anderen.
Nadat we zelf vergeving hebben ontvangen,
kunnen we die aanbieden door onze bereidheid om een attente dialoog met anderen aan te gaan
en troost te bieden aan wie verdriet en pijn ervaart."
(Paus Franciscus, Boodschap vasten 2021)

 

 

Zondag

   

Uit het evangelie volgens Johannes (Joh 2, 13-25)

Toen het paasfeest der Joden nabij was, ging Jezus op naar Jeruzalem.  In de tempel trof Hij de verkopers van runderen, schapen en duiven aan en ook de geldwisselaars, die daar zaten.  Hij maakte een gesel, dreef ze allemaal uit de tempel, ook de schapen en de runderen; het kleingeld van de wisselaars veegde Hij van de tafels en wierp die omver.  En tot de duivenhandelaars zei Hij: “Weg met dit alles! Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal!”  Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat: De ijver voor Uw huis zal mij verteren.  De Joden richtten zich tot Hem met de woorden: “Wat voor teken kunt Gij ons laten zien, dat Gij dit doen moogt?”  Waarop Jezus hun antwoordde: “Breekt deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.”  Maar de Joden merkten op: “Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd; zult Gij hem dan in drie dagen doen herrijzen?”  Jezus echter sprak over de tempel van zijn lichaam.  Toen Hij dan ook verrezen was uit de doden, herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had, en geloofden in de Schrift en in het woord dat Jezus gesproken had.
 Terwijl Hij bij gelegenheid van het paasfeest in Jeruzalem was, begonnen er velen zijn in Naam te geloven bij het zien van de tekenen die Hij deed.  Maar Jezus van zijn kant had geen vertrouwen in hen, omdat Hij allen kende.  Hij wist wat er in de mens stak en daarom was het niet nodig dat iemand Hem over de mens inlichtte.

Commentaar op het evangelie

het commentaar is helaas enkel in het Italiaans te beluisteren...
de kern van deze homelie kan je hieronder lezen in enkele zinnen...

fragmenten uit de homilie… enkele stukjes uit de homilie… ik beken in alle kleinheid dat het heel moeilijk te verstaan was, waardoor de vertaling ook veel “gebreken” kent… dank voor begrip.

Op deze derde zondag van de Vasten gaat Jezus op weg naar Jeruzalem om het paasfeest te vieren…we komen dichterbij het moment van Zijn en onze verrijzenis.

Jezus ziet al die verkopers en zegt: “Weg met dit alles! Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal!”  Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat: De ijver voor Uw huis zal mij verteren…

De tempel was en is voor de Israëlieten DE enige plaats ter wereld waar ze God kunnen ontmoeten. In het heiligste van het heiligdom, daar bevindt zich de Ark van het Verbond. Daar wordt over gesproken in de eerste lezing van deze zondag. De woorden verwijzen naar de tocht van het volk doorheen de woestijn… op weg naar de vrijheid; naar het Beloofde Land. Het is een teken  en concreetheid van de liefde van de Vader voor zijn kinderen…
Teken van de Vader die zich verbindt met zijn kinderen, die praat met zijn kinderen… die hen begeleid op hun levensweg, hen niet vergeet op hun weg van het duister naar het Licht… van de slavernij naar de vrijheid.

Voor elke Israëliet, man of vrouw, is het zo belangrijk om toch één keer in hun leven naar de Tempel van Jeruzalem te kunnen gaan…. Het hart van God ontmoeten…

… dan vertelt hij hoeveel het Jezus pijn doet als de mensen die heilige plek “vervuilen”… Hij lijdt eronder…

Ook wij zijn op weg, kinderen van God, en we hebben nood aan plaatsen en momenten waar we onze Vader kunnen ontmoeten… de eerste plek is ons hart, het tabernakel van ons geweten… God wil het zuiveren… God treedt binnen in ons hart, als wij dit toelaten… Hij wil ons hart zuiveren van de zonden, … onze angsten, …
En bevrijd van die angsten, kunnen we vol moed op weg gaan naar Pasen!

Woorden die Petrus uitsprak tegen Jezus: “Jezus U alleen hebt woorden van eeuwig Leven!” Die mogen wij ook uitspreken, wij allen die dorst hebben naar de Heer.

God is genereus, Hij verlaat ons nooit; Laten we Hem toegang krijgen tot ons tabernakel, ons hart, ons geweten… Hij zuivert ons van alle zonden, van alle kwaad… op een heel krachtige manier, zonder angst…

Op weg gaan naar Pasen is een weg van vreugde, van Licht, van enthousiasme! Een dankbaarheid… en we kunnen helemaal bevrijd aankomen bij het Paasfeest! Aankomen bij Hem die alles oplost…

Lieve vrienden, fijne vastentocht, op weg naar Pasen! Beste derde zondag van de vasten…in de Heer; begeleid door Maria en dit jaar speciaal door de heilige Jozef!
Dankjewel


Maandag


02

Vanuit het hart van de Gemeenschap

De vastentijd is een tijd van waarheid. Al met al bidden we in de Gemeenschap altijd, vasten we al een keer per week, geven we aalmoezen in de zin van naastenliefde, van delen. Maar Jezus plaatst daar ook een nieuwigheid: wees eerlijk, wees oprecht in het gebed, wees echt in het vasten, wees waar in aalmoezen, ga het niet rondbazuinen, doe geen dingen om gezien te worden. Met andere woorden: de vastentijd is de tijd van een geheime, mooie liefde, niet van valse liefde. Het speelt zich af in het geborgene van het leven dat we innerlijk beleven, in die intieme, persoonlijke, unieke relatie die je niet aan anderen onthult, maar die je beleeft en die anderen zien, zelfs als ze het niet weten.

 

Dinsdag

 

03Uit de apostolische brief "Patris Corde"
van de Heilige Vader Franciscus

Hoofdstuk 4 – Een aanvaardende Vader

Of precies zoals God tegen Jozef zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang (Mt 1,20), zegt Hij ook tegen ons: Wees niet bang! We moeten al onze woede en teleurstelling opzijzetten en de dingen omarmen zoals ze zijn, zelfs als ze niet lopen zoals wij het willen. Niet alleen uit pure berusting, maar met hoop en moed. Op die manier staan we open voor een diepere betekenis. Ons leven kan op wonderbaarlijke wijze herboren worden als we de moed vinden om in overeenstemming met het Evangelie te leven. Het maakt niet uit of alles verkeerd uitdraaide of dat sommige dingen niet meer opgelost kunnen worden. Zelfs in rotsachtige grond kan God bloemen laten groeien. Zelfs als ons hart ons veroordeelt, is Hij groter dan ons hart en weet Hij alles (1 Joh 3,20).

We mogen ook nooit denken dat geloven betekent: gemakkelijke en geruststellende oplossingen vinden. Het geloof dat Christus ons leerde, is veeleer het geloof dat we zien bij de Heilige Jozef. Hij zocht geen gemakkelijkheidsoplossingen, maar keek met open blik naar de werkelijkheid en nam zijn persoonlijke verantwoordelijkheid erin op.

De houding van Jozef moedigt ons aan om anderen niet uit te sluiten, maar te verwelkomen en te aanvaarden zoals ze zijn, met een voorkeurliefde voor de zwakken, omdat God ze uitkiest (cf. 1 Kor 1,27). Hij is vader van wezen, beschermer van weduwen (Ps 68,6) en Hij verlangt van ons dat we de vreemdeling liefebben. Ik kan me voorstellen dat Jezus zich door de levenswijze van de Heilige Jozef liet inspireren in de gelijkenis van de verloren zoon en de barmhartige vader (cf. Lc 15,11-32).

 

 

Woensdag

 

De grootheid van een timmerman genaamd Giuseppe - Don Tonino Bello

03

Zeg me, Jozef, wanneer heb je Maria ontmoet? Misschien op een lentemorgen, toen hij terugkeerde van de dorpsfontein met de amfora op zijn hoofd en met zijn hand op zijn heup, zo slank als de stengel van een korenbloem? Of misschien op een zaterdag, terwijl hij aan de zijlijn stond te praten met de meisjes van Nazareth onder de boog van de synagoge? Of misschien op een zomermiddag, in een korenveld, terwijl ze, door haar prachtige ogen neer te slaan om de verlegenheid van haar armoede niet te laten zien, zich aanpaste aan het vernederende werk van sprokkelaar?

Toen zij je glimlach beantwoordde en je hoofd aanraakte met een eerste streling, wat misschien haar eerste zegen was en je wist het niet; en dan heb je 's nachts je hoofdkussen met tranen van geluk doordrenkt? Heeft zij je liefdesbrieven geschreven? Misschien wel; en de glimlach waarmee je het knikje met je ogen naar de kast van kleuren en vernissen begeleidt, doet me begrijpen dat je in een van die lege blikken, die niet meer opengaan, er nog een paar hebt.

Vervolgens vatte u op een nacht de moed met beide handen, ging onder haar raam staan, geparfumeerd met basilicum en munt, en zong zachtjes de verzen van het Hooglied voor haar: "Sta op, mijn vriendin, mijn schoonheid en kom! Waarom? Zie , de winter is voorbij, de regen is gestopt en is weg. De bloemen zijn verschenen in de velden, de tijd van het gezang is teruggekeerd en de stem van de tortelduif is nog steeds te horen op ons platteland. de eerste vruchten worden tevoorschijn gehaald en de bloeiende wijnstokken verspreiden geur. Sta op, mijn vriendin, mijn schoonheid en kom! O mijn duif, die in de kloven van de rots zit, in de schuilplaatsen van de kliffen, laat me je gezicht zien, laat me je stem horen, want je stem is lief en je gezicht is gracieus".

En je vriendin, je mooiste, je duif is echt opgestaan. Ze kwam de straat op en deed je huiveren. Zij nam je hand in de hare en terwijl je hart in je borst barstte, vertrouwde zij je daar onder de sterren een groot geheim toe. Alleen jij, de dromer, zou het kunnen begrijpen. Zij heeft je over Jahweh verteld. Van een engel van de Heer. Van een mysterie dat door de eeuwen heen is verborgen en nu verborgen is in haar moederschoot. Van een project groter dan het universum en hoger dan het firmament erboven.

Toen vroeg ze je om uit haar leven te stappen, afscheid te nemen en haar voor altijd te vergeten. Op dat moment drukte je haar voor het eerst tegen je hart en zei je bevend: “Voor jou geef ik graag mijn plannen op. Ik wil de jouwe delen, Maria. Zolang je me maar bij je laat blijven.” Ze antwoordde ja, en je raakte haar moederschoot aan met een liefkozing: het was je eerste zegen voor de Kerk in wording.​ (…)

En ik denk dat je meer moed had om het plan van Maria te delen dan om het plan van de Heer te delen. Zij heeft alles op de almacht van de Schepper gezet.
Je hebt alles gewed op de kwetsbaarheid van een wezen.
Zij had meer geloof, maar jij had meer hoop.
Naastenliefde deed de rest, in jou en in haar.


We nodigen jullie uit om jullie met ons te verenigen in gebed
voor de Noveen
in voorbereiding van het feest van Sint Jozef!

 

x sito 900 x 300
We bidden samen… online… de noveen tot de heilige Jozef... Van 10 tot 19 maart, telkens om 21.00 via ons YouTube kanaal…

 

Vanaf deze avond op ons kanaal CENACOLO LIVE op

ytlogo

 

Donderdag

04 elvira

 

Uit het hart van Moeder Elvira

Ik was en ben ervan overtuigd dat het kruis (het lijden) dat ze doormaakten de Heer moest ontmoeten om redding/heil te worden, om voorzienigheid te worden, een geschenk voor andere jonge mensen. Het kruis van de wanhoop is de weg geworden om bij God te komen. Als ons kruis, ons lijden, het Kruisbeeld ontmoet, is Dit het die ons draagt. En vandaag kunnen we dat Kruis bedanken waarop onze Koning, onze Verlosser, Degene die ons het leven gaf en ons blijft geven, werd gekruisigd, want dat Kruis is het pad van de verlossing.

Het kruis is niet zwaar als men in de waarheid leeft, het is voorzienigheid. In deze jaren van Gemeenschap hebben we geleerd dat het kruis met het Kruisbeeld niet gedragen mag worden, maar dat zij, of liever gezegd, Hij het is die ons draagt en verandert: om deze reden kunnen we vandaag al het lijden dat we in het gezin hebben moeten doorstaan, omhelzen en liefhebben, omdat we door die kruisen het Kruisbeeld, de Gekruisigde, Jezus, hebben ontmoet.

 

vertaling boodschap Moeder Elvira

 

“Mijn levensgeschiedenis als Voorzienigheid”

Er zijn jonge mensen die bang zijn om naar hun hart te kijken, dat wil zeggen, om naar hun geweten te kijken. Het maakt je bang ... maar maak je geen zorgen!!!! Wees niet bang!!! We hoeven niet langer bang te zijn voor onszelf. We moeten de moed hebben van de waarheid, van de eenvoud, van de nederigheid ... ik zeg het jullie, velen van jullie weten het al, maar ook mijn leven, mijn verhaal ... bedenk dat ik me tot mijn 19e, 20e, 22e schaamde voor mijn familie, omdat we arm waren; we waren met 9 in onze familie, en er was zoveel armoede.

Maar de grootste armoede was de alcoholverslaving van mijn vader, en ik herinner me die keren dat ik op de lagere school zat en mijn vader me kwam ophalen. Hij kwam me ophalen op zijn fiets, en alle kinderen die net als ik van school kwamen, zeiden tegen me: "maar kijk, kijk, Elvira, hoe je vader weer dronken is".

Vandaag kan ik zeggen dat mijn vader mijn universiteit was, maar zie, ik wil jullie jonge mensen het volgende zeggen: „weet dat we ons niet langer moeten schamen over onze geschiedenis, onze familiegeschiedenis, de geschiedenis die we meegemaakt hebben ...

Nu kunnen we dankzeggen aan het kruis, dat kruis waarop onze Koning doodbloedde, onze Verlosser, Degene die ons het leven heeft gegeven en dat leven van binnenuit blijft geven. Welnu, dat kruis is niet zwaar, als je het in de waarheid leeft, geeft het leven aan ons, verandert het ons "... een applaus voor dat kruis dat je thuis hebt gehad, dat we thuis hadden, ...en jullie zijn in staat geweest om het trouw te zijn!!!

 Moeder Elvira

Vrijdag

01 2

gebeden tijdens Night in Christ - 1 april 2017

Audio-versie - ideaal om te beluisteren/bidden met onderstaande uitgeschreven tekst van de Nederlandse vertaling


Eerste Statie

Eerste statie: JEZUS WORDT TOT DE DOOD VEROORDEELD

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Lucas (Lc 23, 23-24)
De hogepriesters, de autoriteiten en het volk drongen luid aan en eisten dat Jezus zou worden gekruisigd. Pilatus besloot toen dat hun verzoek zou worden uitgevoerd.

Intentie
Ik bid U, Heer Jezus, voor alle mensen die gedwongen worden om een onwaardig en benadeeld leven te leiden, voor de slachtoffers van oorlog, voor de vluchtelingen en alle slachtoffers van sociaal onrecht, voor de mensen die ten onrechte zijn veroordeeld om als ballingen te leven, ver van hun families.
Heer Jezus, leid hen, troost hen, ondersteun hen op hun weg zodat ze in de ontmoeting met U vrede kunnen vinden.

Onze Vader

Tweede Statie

Tweede Statie: JEZUS IS GELADEN MET HET HOUT VAN HET KRUIS

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Matteüs (Mt 27,31)
Nadat de soldaten Jezus hadden bespot, trokken ze Hem zijn mantel uit, lieten Hem zijn kleren aantrekken en namen Hem mee om Hem te kruisigen.

Intentie:
Ieder van ons heeft zijn eigen kruis. We hebben vaak moeite om het te dragen en nog meer om het te accepteren. Dikwijls, als ik het kwaad zie, vraag ik me af: "Maar waarom laat God, die alles kan, deze dingen toe?"; "Waarom kan Hij de pijn niet overwinnen met een triomfantelijke overwinning, waarom laat Hij me alleen?". Paus Franciscus vertelde ons dat de overwinning van Jezus" een nederige overwinning is, die door mislukking heen gaat en ons helpt ons geloof te versterken, ons vrij maakt en ons in staat stelt om ja te zeggen tegen Gods wil".
Jezus help mij en alle jonge mensen hun kruis te dragen en te aanvaarden.

Onze Vader

Derde Statie

Derde Statie: JEZUS VALT VOOR DE EERSTE KEER

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Matteüs (Mt 11, 28-30)
'Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u verkwikking geven. Neem mijn juk op u en leer van Mij, die zachtmoedig en nederig van hart ben, en u zult verkwikking voor uw leven vinden. In feite is mijn juk zoet, mijn last licht."

Intentie:
Heer Jezus, na gegeseld en met doornen gekroond te zijn, valt U nu onder het gewicht van het kruis. Bedankt dat U me hebt geleerd dat vallen een deel van het leven is om onder ogen te zien, om mee te maken en om van te leren. Vergeef me als mijn trots me ervan weerhoudt mijn excuses aan te bieden en op te staan. Vergeef me als ik U niet kan vertrouwen met mijn valpartijen en toch op zoek ga naar excuses buiten mijzelf. Help me alstublieft, Heer, om de kleine kruisen van het leven met liefde te verwelkomen, maar geef me vooral - als ik val - de nederigheid om onmiddellijk op te staan ​​en bij U terug te keren.
Ik wil U vooral bidden voor de jonge mensen die, geconfronteerd met de moeilijkheden van het leven van vandaag, geen reden vinden om te volharden in de dagelijkse strijd.

Onze Vader

Vierde Statie

Vierde Statie: JEZUS ONTMOET ZIJN MOEDER

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Johannes (Joh 19, 25-27)
Zijn moeder, de zus van zijn moeder, Maria van Cleophas en Maria van Magdala stonden bij het kruis van Jezus. Toen Jezus zijn moeder en de leerling van wie Hij hield naast haar zag staan, zei Hij tegen zijn moeder: 'Vrouw, ziedaar je zoon!' Toen zei Hij tegen de leerling: "Zie, je moeder!". En vanaf dat moment nam de leerling haar bij zich in huis.

Intentie:
De ogen van Jezus ontmoeten de ogen van zijn moeder Maria. Haar trouwe aanwezigheid, haar liefde, geven Hem steun, moed om zijn weg voort te zetten. Het is een korte ontmoeting, van intense pijn maar van extreme tederheid en zoetheid. Jezus en Maria versmelten tot één hart vol liefde, die Liefde die de hele mensheid aan het Kruis zal omarmen.
Dank u Jezus voor het geschenk van uw Moeder die over ons pad waakt: in Haar vinden we troost en soelaas, de weg die naar U leidt. We bidden tot Maria voor alle moeders die lijden om het verlies van een kind, voor de moeders die zorgen voor zieke kinderen, voor kinderen in de gevangenis en voor hen die huilen om hun verloren kinderen. Geef ze de moed om bij het kruis te staan ​​zoals U deed met uw lieve Jezus. Leer ons, Moeder, om van onze kinderen te houden door Gods plan en wil voor hen te omarmen.

Onze Vader

Vijfde Statie

Vijfde Statie: SIMON VAN CYRENE DRAAGT HET KRUIS VAN JEZUS

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Marcus (Mk 15, 20-22)
Nadat zij hun spel met Hem gedreven hadden, ontdeden zij Hem van het purperen kleed, trokken Hem zijn eigen kleren weer aan en voerden Hem weg om Hem te kruisigen.  Zij vorderden een voorbijganger die van het veld kwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, tot het dragen van het kruis.  Zo brachten ze Hem naar de plaats Golgota, wat vertaald wordt met “Schedelplaats”. 

Intentie:
Simon van Cyrene wordt door de Romeinen gedwongen het kruis van Jezus te dragen: deze onverwachte ontmoeting zal voor hem een ​​geschenk van bekering worden; zozeer zelfs dat de evangelist Marcus de namen zal citeren van de kinderen van die man die christenen zijn geworden.
Zelfs vandaag de dag komen we de Cyreneër tegen: bij degenen die voor een zieke zorgen, bij degenen die onbezoldigd hun leven delen om de pijn van de armen te verlichten, bij degenen die weten hoe ze zichzelf aan anderen moeten geven door de 'last' van de moeilijkheden en het lijden van anderen te “verbinden”. Dank u, want liefdadigheid jegens de armen opent ons voor het pad van bekering, helpt ons om de moed te hebben om verder te gaan dan louter materiële behoeften en vraagt ​​ons om ons aan de Vader toe te vertrouwen, onszelf te geven en zo deelnemers te worden aan Christus' liefde voor allen. Heer, sta ons toe te erkennen dat het een genade is om het Kruis van anderen te mogen delen om op deze manier te ervaren dat we met U op weg zijn.

Onze Vader

Zesde Statie

Zesde Statie: VERONICA DROOGT HET GEZICHT VAN JEZUS

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het boek van de profeet Jesaja (Jes 53, 2-3)
Zijn uiterlijk noch schoonheid waren het bekijken waard, hij was geen verschijning, die bewondering wekt.  Geminacht en gemeden werd hij door de mensen, man van smarten, met ziekte vertrouwd, een mens die zijn gezicht voor ons verbergt, geminacht en als niet de moeite waard beschouwd. 

Intentie:
Heer Jezus Veronica veegde uw gezicht vol lijden en pijn af. Het was een moedige vrouw, ze maakte een gebaar van goedheid en tederheid, spontaan ontstaan in haar hart! Zij overwon de angst voor het oordeel van anderen, zij liet de Liefde overwinnen!
We danken U voor alle mensen die dicht bij ons stonden in de moeilijke en pijnlijke momenten van ons leven, die ons gebeden, een glimlach, vertroosting, tederheid en nabijheid hebben geschonken.
Ik dank U vooral voor de moed van zoveel vrouwelijke missionarissen die dagelijkse gebaren van tederheid en goedheid jegens de armen betonen en Uw gezicht in hen zien. Laat ons hart en onze handen zich openen voor de meest behoeftigen, zodat de tederheid van uw Liefde door onze gebaren van goedheid gaat, de ziel adem geeft en verlichting geeft aan het hart van hen die gewond en alleen zijn.

Onze Vader

Zevende Statie

Zevende Statie: JEZUS VALT VOOR DE TWEEDE KEER

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit de brief aan de Hebreeën (Heb 4, 15-16)
We hebben geen hogepriester die niet weet hoe hij met onze zwakheden moet meevoelen, omdat hij zelf in alles is beproefd, naar de gelijkenis van ons, behalve de zonde. Laten we daarom met vol vertrouwen de troon van genade naderen, om barmhartigheid te ontvangen en genade te vinden en op het juiste moment geholpen te worden.

Intentie:
Heer Jezus door altijd in dezelfde armoede te vervallen, zelfs als we die willen veranderen, raken we vaak ontmoedigd. We vragen U om vergeving voor al die keren dat we er niet volledig op vertrouwen dat U onze grootste zwakheden kunt veranderen.
Help ons ten diepste te voelen dat U er altijd bent, dat U dicht bij ons bent, zelfs op de momenten dat we vallen en terugvallen. We bidden voor degenen die de bodem hebben bereikt, voor degenen die alles hebben verloren, voor degenen die alleen zijn en wanhopig en het moeilijk vinden om opnieuw te beginnen, voor gebroken gezinnen, zodat ze in de pijn van hun val de kracht kunnen tegenkomen van Gods liefde die hun leven verheft en hun hart opnieuw vervuld met hoop.

Onze Vader

Achtste Statie

Achtste Statie: JEZUS ONTMOET DE VROUWEN VAN JERUZALEM

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Lucas (Lc 23, 27-28)
Een grote volksmenigte volgde Hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over Hem weeklaagden.  Jezus keerde zich tot hen en sprak: “Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen.” 

Intentie:
Jezus, U hebt, onder het gewicht van het Kruis, uw pijn en de onze aanvaard, met kracht, waardigheid, moed en een oneindige liefde. U vraagt ​​niet aan de vrouwen die U hebt ontmoet dat ze mededogen voor U voelen. Het heeft geen zin om op een onvruchtbare manier te klagen over het lijden van anderen of dat van onszelf, maar we moeten echt berouw hebben van onze fouten en iets concreets doen om de fouten te herstellen die gemaakt zijn met de kinderen, met de echtgenoot, met de naaste. Help de gezinnen, Heer, om los te komen uit voortdurend klagen en het elkaar veroordelen. Help ons om in de waarheid te leven, om te weten hoe we onze fouten eerlijk kunnen erkennen, om vergeving te vragen, om altijd bij U opnieuw te beginnen. Geef ons de moed om ons los te maken van de razernij van onze wereld, om weer in "contact" met U te komen door middel van het gebed dat ons terug de vrede in ons hart doet vinden die nodig is om samen met U datgene te leven wat het leven ons elke dag te bieden heeft.

Onze Vader

Negende Statie

Negende Statie: JEZUS VALT VOOR DE DERDE KEER

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit de eerste brief van de apostel Petrus (1Pt 2, 19-23)
En het is ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten; gij moet in zijn voetstappen treden.  Hij heeft geen zonde gedaan en in zijn mond is geen bedrog gevonden.  Als Hij uitgescholden werd, schold Hij niet terug. Als men Hem leed aandeed, uitte Hij geen dreigementen. Hij liet zijn zaak over aan Hem die rechtvaardig oordeelt. 

Intentie:
Dank U Heer Jezus, want met uw voorbeeld leert U ons lijden geduldig te dragen. U leert ons dat liefde niet stopt voor een kruis, moeilijkheid of val. Dank U, Heer Jezus, want U staat altijd klaar om ons te helpen opstaan ​​als we vallen.
Help vooral al die mensen die meerdere keren zijn gevallen en in de verleiding komen te denken dat ze het nooit zullen redden. Heer, help hen op te staan, zoals U deed.
Moge de liefde voor het leven en de liefde voor de mensen die hen dierbaar zijn de kracht zijn om niet op te geven, om te volharden, om opnieuw te beginnen!

Onze Vader

Tiende Statie

Tiende Statie: JEZUS WORDT VAN ZIJN KLEREN ONTDAAN

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Johannes (Joh 19, 23-24)
Toen de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen ze zijn kleren en deelden ze in vieren, voor iedere soldaat een deel. Ze namen ook de lijfrok, die echter zonder naad was, aan één stuk geweven van bovenaf.  Daarom zeiden ze tot elkaar: “Laten we die niet scheuren, maar er om loten wie hem krijgt.”

Intentie:
Jezus, we bidden voor alle kinderen, jongens, meisjes en jongeren die ontdaan zijn van hun waardigheid en hun dromen. Voor al diegenen die kwetsbaar zijn, als verschillend of nutteloos worden beschouwd, blootgelegd door een wereld die niet weet hoe ze de rijkdom van diversiteit en de diepte van een gevoeligheid die van het Kruis komt, moet verwelkomen. Jezus bedek en bekleed hen met uw liefde, bekleed hen met Uw barmhartigheid en maak van ons de armen om hen te omarmen en te verwarmen, om hen in het leven te begeleiden, om hen hoop te geven en hen te helpen om de dromen, die zij in hun hart met zich meedragen, weer aan te wakkeren.
Dank U Jezus, want U leeft in ieder van ons; laten we niet bang zijn voor de offers die ons dicht bij onze naaste brengen. Laat de kracht van de Liefde groter zijn dan welke pijn dan ook!

Onze Vader

Elfde Statie

Elfde Statie: JEZUS WORDT AAN HET KRUIS GENAGELD

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)


Uit het evangelie volgens Marcus (Mc 22, 22-28)
Ze namen Jezus mee naar de plaats Golgotha, wat de plaats van de schedel betekent, en ze boden Hem wijn gemengd met mirre aan, maar Hij nam er geen. Het was ongeveer negen uur 's morgens toen ze Hem kruisigden; en de inscriptie met de reden voor het vonnis zei: “De koning van de Joden.” Ze kruisigden ook twee rovers met Hem, een rechts van Hem en een links van Hem.

Intentie:
Jezus, U hebt een vreselijke marteling geleden; terwijl U aan het kruis genageld bent, hebben velen U bespot en telkens opnieuw geprovoceerd, maar U blijft volledig vertrouwen hebben in de Vader, zelfs in het uur van de grootste beproeving. We bidden U voor al degenen die vandaag worden gemarteld, vernederd en soms gekruisigd voor hun geloof in U. In veel landen en op verschillende manieren valt het kwaad hen aan, eenvoudigweg omdat ze in U geloven, omdat ze beweren uw kinderen te zijn. Moge Uw liefde voor ons en ons vertrouwen in U sterker zijn dan enige menselijke angst. Steun en troost onze gekwelde en vervolgde christelijke broeders en zusters: moge hun levende en authentieke geloof ons saaie, comfortabele en vaak zittende geloof doen wankelen en doen ontwaken. Dank U Jezus dat U ons nooit in de steek heeft gelaten en U uzelf voor ons heeft opgeofferd!

Onze Vader

Twaalfde Statie

Twaalfde Statie: JEZUS STERFT AAN HET KRUIS

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Lucas (Lc 23, 33-34,.44-46)

Toen zij op de plaats kwamen die Schedel heet, sloegen zij Hem daar aan het kruis, en zo ook de misdadigers, de een rechts, de ander links.  En Jezus zeide: “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.”
Het was nu omtrent het zesde uur; er viel duisternis over heel de streek tot aan het negende uur toe,  doordat de zon geen licht meer gaf. Het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor.  Toen riep Jezus met luider stem: 'Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.' Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest. 

Intentie:
Heer, U heeft alles volbracht. Door voor ons te sterven, sluit U een nieuw verbond tussen U, de ware mens en de ware God, en ons, de vermoeide en zwakke mensheid, die U volledig aan de Vader aanbiedt op het moment dat uw Kruis van de aarde naar de hemel oprijst.
Dank U, Heer Jezus, dat U het gewicht van onze zonde op U heeft genomen en deze tot goddelijke heerlijkheid hebt aangenomen, door Uw offer als een kostbare parel van liefde en genade. Het kwaad geloofde dat het de Liefde had verslagen, de schoonheid had onderdrukt en de hoop had verstrooid. In plaats daarvan had de zonde niet het laatste woord!
U bent de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde.
U, Jezus de Gekruisigde, U bent de hoop die nooit sterft!

Onze Vader

Dertiende Statie

Dertiende Statie: JEZUS WORDT VAN HET KRUIS GENOMEN

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Matteüs (Mt 27, 57-58)
Toen het avond was geworden kwam een rijk man, een zekere Jozef van Arimatea. die zich ook als leerling bij Jezus had aangesloten.  Hij was naar Pilatus gegaan en had om het lichaam van Jezus gevraagd. Daarop had Pilatus bevolen het te geven. 

Intentie:
In het licht van de afhaling van het Kruis, in het licht van Maria's pijn en haar tranen, vragen wij U, Heer, om een ​​hart dat in staat is om te lijden met hen die lijden, een hart dat ontvankelijk is voor hen die de zwaksten, de meest vernederden en mishandelden zijn. Help ons om ons met respect, liefde en geloof te buigen over de wonden en dood van onze broeders en zusters .
Moge de Kerk zijn als Maria, de Moeder die hen die de dood in hun hart hebben, weet te verwelkomen en te omhelzen door in de kracht van de opstanding te geloven. U, Jezus, heeft ons gevraagd om krachtig in uw goedheid te geloven door ons te beloven dat de dingen die wij U in geloof vragen, vervuld zullen worden.
Laten we een beroep doen op uw Barmhartigheid in het vertrouwen dat U ons altijd vergeeft, zelfs als onze zonden en ellende groot zijn.

Onze Vader

Veertiende Statie

Veertiende Statie: JEZUS WORDT IN DE GRAFTOMBE GELEGD

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

.

Uit het evangelie volgens Matteüs (Mt 27, 59-60)
Jozef nam het lichaam, wikkelde het in een smetteloze lijkwade  en legde het in zijn graf dat hij pas in de rots had laten uithouwen. Nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gerold had, ging hij heen. 

Intentie:
Alles is volbracht. Het leven van onze Vriend Jezus werd uiteindelijk gebroken door het geweld en de haat van de mensen. De stilte is oorverdovend, tranen stromen uit onze ogen en ons hart. Heer, we zijn daar met U en met Maria, aan de voet van het Kruis, terwijl we nadenken over de pijn die U ervoer om ons te redden.
We worden bewogen door de gretigheid en de moed van Jozef van Arimathea om Pilatus om uw lichaam te vragen, dat anders in een gemeenschappelijk graf zou zijn beland dat gereserveerd was voor misdadigers. Jozef, daarentegen, staat erop dat U de eer van een begrafenis mag ontvangen.
Wij danken U Vader voor al diegenen die in alle delen van de wereld de lichamen van de doden eren met een waardige begrafenis. Dank voor degenen die de lichamen in het ziekenhuis hebben voorbereid. Dank voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van de overledene naar de begrafenis. Dank voor al diegenen die bidden voor de onbekende en verlaten doden, voor hen die alleen stierven. Dank dat U bij ons bent in leven en dood.

Onze Vader

Zaterdag

Getuigenissen van Licht

Ook al is het niet mogelijk om alles wat hier gezegd wordt, te vertalen
toch wilden we jullie deze vreugdevolle beelden niet onthouden!
Proef hun vreugde gewoon door de sfeer op te snuiven...
Tip: lees eerst even de vertaling, en bekijk nadien de video

 

Korte samenvatting:


in opbouw