De Vasten - week 1

Klik hier om de voorstelling van de Vasten-“weg” 2021 te lezen

764d325c7284751725cf84bfc7a8b5bc SETTIMANA 1

 

Opdracht van de week


"In herinnering en stil gebed wordt ons hoop gegeven als inspiratie en innerlijk licht,
dat de uitdagingen en keuzes van onze missie verlicht."
(Paus Franciscus, Boodschap vasten 2021)

Ik verbind mij ertoe deze week te vechten om de verleidingen en momenten van beproeving te overwinnen
zonder ontmoedigd te raken of te klagen, en God om hulp te vragen in gebed.

 

Zondag

   

Uit het evangelie volgens Marcus (Mk 1, 12-15)

Terstond dreef de Geest Hem naar de woestijn. Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door, terwijl Hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen Hem hun diensten. Nadat Johannes was gevangengenomen, ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods Blijde Boodschap.  Hij zei: 'De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.'

 

Commentaar op het evangelie

het commentaar, door don Stefano, is helaas enkel in het Italiaans te beluisteren...
we doen onze uiterste best om een vertaling te voorzien. Dank voor uw geduld en begrip...


 


Maandag


07

Vanuit het hart van de Gemeenschap

Vasten, Pasen, Verrijzenis ...

in ons huis zijn er niet alleen mooie woorden, maar ze zijn de waarheid die we elke dag onder onze ogen hebben. Het is het wonder dat plaatsvindt in onze levens die worden heropgebouwd in de genade van God; onze levens die worden opgewekt en zich opnieuw verheugen dankzij opoffering, strijd tegen het kwaad en zijn verleidingen, dankzij de serieuze en trouwe toewijding van de gemeenschapsreis. Pasen is een “reis”, je staat niet meteen weer op, je zet elke dag een stap: sta op, ga op pad, doe de inspanning van de reis, maar beleef ook de vreugde van de reis, want de reis is een plek van strijd, van verleiding, van "klaaggezangen" ... maar het is ook de plaats waar God zichzelf tot Voorzienigheid maakt.

Dit is de boodschap die aan het begin van de Vastentijd begrepen moet worden: gebed en vasten, verzaking en toezeggingen moeten nieuw leven worden, zoetheid, een hart dat in staat is om te vergeven, een open hart, een liefdadigheid belichaamd in de dag.

Dinsdag

 

01
Uit de apostolische brief "Patris Corde"
van de Heilige Vader Franciscus

 

Hoofdstuk 2 – Een tedere en liefhebbende Vader

De heilsgeschiedenis voltrekt zich door te hopen tegen alle hoop in (Rom 4,18), zelfs in het midden van onze zwakheden. Maar al te vaak denken we dat God alleen op onze goede en sterke kant vertrouwt, terwijl Hij in werkelijkheid de meeste van zijn plannen realiseert door en ondanks onze zwakheid. Juist dit doet de Heilige Paulus zeggen: Ik wil niet dat iemand méér aan mij toeschrij dan wat hij van mij kan zien of horen, zeker niet op grond van de buitengewone openbaringen. Mij is een doorn in het vlees gestoken, als een bode van de satan die mij moet afranselen, opdat ik niet verwaand word. Tot driemaal toe heb ik de Heer gesmeekt, dat die van mij zou weggaan. Maar Hij antwoordde mij: ‘Je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht wordt juist in zwakheid volkomen’ (2 Kor 12,6-9). Als dit het heilsperspectief is, moeten we leren om onze zwakheden met teder mededogen te bekijken.

De boze laat ons onze kwetsbaarheid negatief beoordelen, de Geest daarentegen brengt deze vol teder mededogen aan het licht. Tederheid is de beste manier om onze broosheid aan te raken. De ander met de vinger wijzen en veroordelen, zijn vaak tekenen van ons onvermogen om onze eigen zwakheid en onze eigen kwetsbaarheid te aanvaarden. Alleen teder mededogen zal ons redden uit de strikken van de aankla- ger (cf. Apk 12,10). Daarom is het belangrijk Gods barmhartigheid te ondervinden, vooral in het sacrament van de verzoening, waar we zijn waarheid en tederheid mogen ervaren. Paradoxaal genoeg kan de boze ons ook de waarheid vertellen, maar dat doet hij alleen maar om ons te veroordelen. We weten echter dat de waarheid die van God komt ons niet veroordeelt, maar ons verwelkomt, omarmt, ondersteunt en ver- gee . Die waarheid openbaart zich altijd aan ons als de barmhartige Vader in de gelijkenis van Jezus (cf. Lc 15,11-32). Ze komt ons tege- moet, ze herstelt onze waardigheid, ze richt ons weer op en ze doet ons feestvieren, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is teruggevonden (v. 24).

Zelfs doorheen Jozefs angsten wordt Gods wil, zijn heilsgeschiedenis en zijn plan gerealiseerd. Zo leert Jozef ons dat het geloof in God ook inhoudt dat we geloven dat Hij zelfs doorheen onze angsten, onze zwakheden en onze kwetsbaarheid kan werken. Hij leert ons dat we te midden de stormen van het leven niet bang moeten zijn om God onze koers te laten bepalen. Soms willen we alles onder controle houden, maar God ziet altijd verder.

Woensdag

01 1

Kerkelijke Litanie van de Heilige Jozef"


 
Heilige Maria, bid voor ons
Heilige Jozef, bid voor ons
Roemrijke afstammeling van David, bid voor ons
Licht van de aartsvaders, bid voor ons
Bruidegom van de Moeder van God, bid voor ons
Kuise bewaarder der Heilige Maagd, bid voor ons
Voedstervader van Gods Zoon, bid voor ons
Zorgvolle verdediger van Jezus, bid voor ons
Hoofd van het Heilig huisgezin, bid voor ons
Zeer rechtvaardige Jozef, bid voor ons
Zeer zuivere Jozef, bid voor ons
Zeer voorzichtige Jozef, bid voor ons
Zeer moedige Jozef, bid voor ons
Zeer gehoorzame Jozef, bid voor ons
Zeer getrouwe Jozef, bid voor ons
Spiegel van geduldigheid, bid voor ons
Minnaar van de armoede, bid voor ons
Toonbeeld van de werklieden, bid voor ons
Sieraad van het huiselijk leven, bid voor ons
Bewaarder der maagden, bid voor ons
Steun der huisgezinnen, bid voor ons
Troost der ellendigen, bid voor ons
Hoop van de zieken, bid voor ons
Patroon van de stervenden, bid voor ons
Schrik van de duivelen, bid voor ons
Beschermer van de Heilige Kerk, bid voor ons
 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld ,
Spaar ons Heer
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld,
Verhoor ons Heer
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld,
Ontferm U over ons
 
God heeft Hem aangesteld tot Meester over zijn huis;
En tot Vorst  over al zijn goederen.
 
Laat ons bidden;
O God, die in Uw onuitsprekelijke Voorzienigheid U gewaardigd hebt
de Heilige Jozef tot bruidegom van Uw Heilige Moeder te verkiezen, 
geef dat wij Hem, die wij als beschermer op aarde vereren, tot voorspreker mogen verdienen in de hemel. 
Gij die leeft  en heerst in de eeuwen der eeuwen
Amen.

Donderdag

03 elvira

Uit het hart van Moeder Elvira

 

Jongens, meisjes, laten we leren onze ouders te vergeven, sommige fouten die ze maakten. Zij werden echter meer gestraft dan wij toen we klein waren, laten we ons niet schamen, want dit verhaal werd ondersteund door de barmhartigheid, die liefde is geworden. Vandaag werden die wonden, die gebloed hebben, voor mij open ramen en deuren, om allen barmhartigheid te schenken, om allen liefde te geven! Ik zei hoe goed de Heer met me was, Hij deed me groeien, het is een genade dat Hij zichzelf met mijn vlees, met mijn gevoelens, met mijn liefde heeft geplaatst ... Daarom ben ik vandaag hier met een team van jonge mensen , want alles wordt voorzienigheid, voorzienigheid!

 

vertaling boodschap Moeder Elvira

 

 

Ik ben blij dat ik geboren ben, ik ben blij ... dit applaus zou naar mijn moeder moeten gaan, die niet stopte bij de tweede, derde, vierde, vijfde, neen, ze stopte pas toen ik arriveerde. Ik ben heel blij, ik wil mijn moeder heel erg bedanken, heel erg bedanken. En ook mijn vader, omdat hij me feitelijk geleerd geleerd uit mezelf te komen, uit mezelf te komen... want de anderen hebben je nodig.

In die tijd, toen ik een kind was, was hij het die mij nodig had om sigaretten te gaan kopen, soms ook wat wijn. Ik begreep het niet, ik begreep het niet, maar hij gaf me een geweldige school, de school van opoffering, de school van pijn, de school van angst, die later verdween. Toen ik opgroeide, leek het iets negatiefs wat ik had meegemaakt, ik kwam uit een arm gezin, maar in plaats daarvan begreep ik dat de Heer tranen transformeert in vreugde, angst in moed, zwakte in kracht, verdriet in dans..., dankzij mijn vader die dit niet heeft gewild... hij dacht er niet eens aan dat ik een kind was, ik had het koud om sigaretten te gaan halen. Hier staat echter alles op zijn kop.

Dus vandaag vieren we het leven, want het leven is God, Hij is de bron van het leven, Hij is het leven voor altijd! Ik zeg echt graag: "Ik ben rijk maar ik ben arm, ik ben alles, maar ik weet dat ik niets ben, niets, maar het is goed zo, het is goed".

Maar ik dank de Heer voor wat Hij door mij wilde doen, ik dank Hem en ik leef met kracht, met enthousiasme, met trouw, het geloof dat me heeft gevonden, juist om Gods hart te bewegen. De Heer verricht wonderen, Hij doet ze, Hij doet ze, Hij heeft gewoon een kruimel van geloof nodig. Moeder Elvira

 

Vrijdag

01 2

 

gebeden tijdens Night in Christ - 1 april 2017

Audio-versie - ideaal om te beluisteren/bidden met onderstaande uitgeschreven tekst van de Nederlandse vertaling


 

Eerste Statie

Eerste statie: JEZUS WORDT TOT DE DOOD VEROORDEELD

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Lucas (Lc 23, 23-24)
De hogepriesters, de autoriteiten en het volk drongen luid aan en eisten dat Jezus zou worden gekruisigd. Pilatus besloot toen dat hun verzoek zou worden uitgevoerd.

Intentie
Ik bid U, Heer Jezus, voor alle mensen die gedwongen worden om een onwaardig en benadeeld leven te leiden, voor de slachtoffers van oorlog, voor de vluchtelingen en alle slachtoffers van sociaal onrecht, voor de mensen die ten onrechte zijn veroordeeld om als ballingen te leven, ver van hun families.
Heer Jezus, leid hen, troost hen, ondersteun hen op hun weg zodat ze in de ontmoeting met U vrede kunnen vinden.

Onze Vader

Tweede Statie

Tweede Statie: JEZUS IS GELADEN MET HET HOUT VAN HET KRUIS

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Matteüs (Mt 27,31)
Nadat de soldaten Jezus hadden bespot, trokken ze Hem zijn mantel uit, lieten Hem zijn kleren aantrekken en namen Hem mee om Hem te kruisigen.

Intentie:
Ieder van ons heeft zijn eigen kruis. We hebben vaak moeite om het te dragen en nog meer om het te accepteren. Dikwijls, als ik het kwaad zie, vraag ik me af: "Maar waarom laat God, die alles kan, deze dingen toe?"; "Waarom kan Hij de pijn niet overwinnen met een triomfantelijke overwinning, waarom laat Hij me alleen?". Paus Franciscus vertelde ons dat de overwinning van Jezus" een nederige overwinning is, die door mislukking heen gaat en ons helpt ons geloof te versterken, ons vrij maakt en ons in staat stelt om ja te zeggen tegen Gods wil".
Jezus help mij en alle jonge mensen hun kruis te dragen en te aanvaarden.

Onze Vader

Derde Statie

Derde Statie: JEZUS VALT VOOR DE EERSTE KEER

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Matteüs (Mt 11, 28-30)
'Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u verkwikking geven. Neem mijn juk op u en leer van Mij, die zachtmoedig en nederig van hart ben, en u zult verkwikking voor uw leven vinden. In feite is mijn juk zoet, mijn last licht."

Intentie:
Heer Jezus, na gegeseld en met doornen gekroond te zijn, valt U nu onder het gewicht van het kruis. Bedankt dat U me hebt geleerd dat vallen een deel van het leven is om onder ogen te zien, om mee te maken en om van te leren. Vergeef me als mijn trots me ervan weerhoudt mijn excuses aan te bieden en op te staan. Vergeef me als ik U niet kan vertrouwen met mijn valpartijen en toch op zoek ga naar excuses buiten mijzelf. Help me alstublieft, Heer, om de kleine kruisen van het leven met liefde te verwelkomen, maar geef me vooral - als ik val - de nederigheid om onmiddellijk op te staan ​​en bij U terug te keren.
Ik wil U vooral bidden voor de jonge mensen die, geconfronteerd met de moeilijkheden van het leven van vandaag, geen reden vinden om te volharden in de dagelijkse strijd.

Onze Vader

Vierde Statie

Vierde Statie: JEZUS ONTMOET ZIJN MOEDER

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Johannes (Joh 19, 25-27)
Zijn moeder, de zus van zijn moeder, Maria van Cleophas en Maria van Magdala stonden bij het kruis van Jezus. Toen Jezus zijn moeder en de leerling van wie Hij hield naast haar zag staan, zei Hij tegen zijn moeder: 'Vrouw, ziedaar je zoon!' Toen zei Hij tegen de leerling: "Zie, je moeder!". En vanaf dat moment nam de leerling haar bij zich in huis.

Intentie:
De ogen van Jezus ontmoeten de ogen van zijn moeder Maria. Haar trouwe aanwezigheid, haar liefde, geven Hem steun, moed om zijn weg voort te zetten. Het is een korte ontmoeting, van intense pijn maar van extreme tederheid en zoetheid. Jezus en Maria versmelten tot één hart vol liefde, die Liefde die de hele mensheid aan het Kruis zal omarmen.
Dank u Jezus voor het geschenk van uw Moeder die over ons pad waakt: in Haar vinden we troost en soelaas, de weg die naar U leidt. We bidden tot Maria voor alle moeders die lijden om het verlies van een kind, voor de moeders die zorgen voor zieke kinderen, voor kinderen in de gevangenis en voor hen die huilen om hun verloren kinderen. Geef ze de moed om bij het kruis te staan ​​zoals U deed met uw lieve Jezus. Leer ons, Moeder, om van onze kinderen te houden door Gods plan en wil voor hen te omarmen.

Onze Vader

Vijfde Statie

Vijfde Statie: SIMON VAN CYRENE DRAAGT HET KRUIS VAN JEZUS

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Marcus (Mk 15, 20-22)
Nadat zij hun spel met Hem gedreven hadden, ontdeden zij Hem van het purperen kleed, trokken Hem zijn eigen kleren weer aan en voerden Hem weg om Hem te kruisigen.  Zij vorderden een voorbijganger die van het veld kwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, tot het dragen van het kruis.  Zo brachten ze Hem naar de plaats Golgota, wat vertaald wordt met “Schedelplaats”. 

Intentie:
Simon van Cyrene wordt door de Romeinen gedwongen het kruis van Jezus te dragen: deze onverwachte ontmoeting zal voor hem een ​​geschenk van bekering worden; zozeer zelfs dat de evangelist Marcus de namen zal citeren van de kinderen van die man die christenen zijn geworden.
Zelfs vandaag de dag komen we de Cyreneër tegen: bij degenen die voor een zieke zorgen, bij degenen die onbezoldigd hun leven delen om de pijn van de armen te verlichten, bij degenen die weten hoe ze zichzelf aan anderen moeten geven door de 'last' van de moeilijkheden en het lijden van anderen te “verbinden”. Dank u, want liefdadigheid jegens de armen opent ons voor het pad van bekering, helpt ons om de moed te hebben om verder te gaan dan louter materiële behoeften en vraagt ​​ons om ons aan de Vader toe te vertrouwen, onszelf te geven en zo deelnemers te worden aan Christus' liefde voor allen. Heer, sta ons toe te erkennen dat het een genade is om het Kruis van anderen te mogen delen om op deze manier te ervaren dat we met U op weg zijn.

Onze Vader

Zesde Statie

Zesde Statie: VERONICA DROOGT HET GEZICHT VAN JEZUS

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het boek van de profeet Jesaja (Jes 53, 2-3)
Zijn uiterlijk noch schoonheid waren het bekijken waard, hij was geen verschijning, die bewondering wekt.  Geminacht en gemeden werd hij door de mensen, man van smarten, met ziekte vertrouwd, een mens die zijn gezicht voor ons verbergt, geminacht en als niet de moeite waard beschouwd. 

Intentie:
Heer Jezus Veronica veegde uw gezicht vol lijden en pijn af. Het was een moedige vrouw, ze maakte een gebaar van goedheid en tederheid, spontaan ontstaan in haar hart! Zij overwon de angst voor het oordeel van anderen, zij liet de Liefde overwinnen!
We danken U voor alle mensen die dicht bij ons stonden in de moeilijke en pijnlijke momenten van ons leven, die ons gebeden, een glimlach, vertroosting, tederheid en nabijheid hebben geschonken.
Ik dank U vooral voor de moed van zoveel vrouwelijke missionarissen die dagelijkse gebaren van tederheid en goedheid jegens de armen betonen en Uw gezicht in hen zien. Laat ons hart en onze handen zich openen voor de meest behoeftigen, zodat de tederheid van uw Liefde door onze gebaren van goedheid gaat, de ziel adem geeft en verlichting geeft aan het hart van hen die gewond en alleen zijn.

Onze Vader

Zevende Statie

Zevende Statie: JEZUS VALT VOOR DE TWEEDE KEER

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit de brief aan de Hebreeën (Heb 4, 15-16)
We hebben geen hogepriester die niet weet hoe hij met onze zwakheden moet meevoelen, omdat hij zelf in alles is beproefd, naar de gelijkenis van ons, behalve de zonde. Laten we daarom met vol vertrouwen de troon van genade naderen, om barmhartigheid te ontvangen en genade te vinden en op het juiste moment geholpen te worden.

Intentie:
Heer Jezus door altijd in dezelfde armoede te vervallen, zelfs als we die willen veranderen, raken we vaak ontmoedigd. We vragen U om vergeving voor al die keren dat we er niet volledig op vertrouwen dat U onze grootste zwakheden kunt veranderen.
Help ons ten diepste te voelen dat U er altijd bent, dat U dicht bij ons bent, zelfs op de momenten dat we vallen en terugvallen. We bidden voor degenen die de bodem hebben bereikt, voor degenen die alles hebben verloren, voor degenen die alleen zijn en wanhopig en het moeilijk vinden om opnieuw te beginnen, voor gebroken gezinnen, zodat ze in de pijn van hun val de kracht kunnen tegenkomen van Gods liefde die hun leven verheft en hun hart opnieuw vervuld met hoop.

Onze Vader

Achtste Statie

Achtste Statie: JEZUS ONTMOET DE VROUWEN VAN JERUZALEM

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Lucas (Lc 23, 27-28)
Een grote volksmenigte volgde Hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over Hem weeklaagden.  Jezus keerde zich tot hen en sprak: “Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen.” 

Intentie:
Jezus, U hebt, onder het gewicht van het Kruis, uw pijn en de onze aanvaard, met kracht, waardigheid, moed en een oneindige liefde. U vraagt ​​niet aan de vrouwen die U hebt ontmoet dat ze mededogen voor U voelen. Het heeft geen zin om op een onvruchtbare manier te klagen over het lijden van anderen of dat van onszelf, maar we moeten echt berouw hebben van onze fouten en iets concreets doen om de fouten te herstellen die gemaakt zijn met de kinderen, met de echtgenoot, met de naaste. Help de gezinnen, Heer, om los te komen uit voortdurend klagen en het elkaar veroordelen. Help ons om in de waarheid te leven, om te weten hoe we onze fouten eerlijk kunnen erkennen, om vergeving te vragen, om altijd bij U opnieuw te beginnen. Geef ons de moed om ons los te maken van de razernij van onze wereld, om weer in "contact" met U te komen door middel van het gebed dat ons terug de vrede in ons hart doet vinden die nodig is om samen met U datgene te leven wat het leven ons elke dag te bieden heeft.

Onze Vader

Negende Statie

Negende Statie: JEZUS VALT VOOR DE DERDE KEER

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit de eerste brief van de apostel Petrus (1Pt 2, 19-23)
En het is ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten; gij moet in zijn voetstappen treden.  Hij heeft geen zonde gedaan en in zijn mond is geen bedrog gevonden.  Als Hij uitgescholden werd, schold Hij niet terug. Als men Hem leed aandeed, uitte Hij geen dreigementen. Hij liet zijn zaak over aan Hem die rechtvaardig oordeelt. 

Intentie:
Dank U Heer Jezus, want met uw voorbeeld leert U ons lijden geduldig te dragen. U leert ons dat liefde niet stopt voor een kruis, moeilijkheid of val. Dank U, Heer Jezus, want U staat altijd klaar om ons te helpen opstaan ​​als we vallen.
Help vooral al die mensen die meerdere keren zijn gevallen en in de verleiding komen te denken dat ze het nooit zullen redden. Heer, help hen op te staan, zoals U deed.
Moge de liefde voor het leven en de liefde voor de mensen die hen dierbaar zijn de kracht zijn om niet op te geven, om te volharden, om opnieuw te beginnen!

Onze Vader

Tiende Statie

Tiende Statie: JEZUS WORDT VAN ZIJN KLEREN ONTDAAN

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Johannes (Joh 19, 23-24)
Toen de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen ze zijn kleren en deelden ze in vieren, voor iedere soldaat een deel. Ze namen ook de lijfrok, die echter zonder naad was, aan één stuk geweven van bovenaf.  Daarom zeiden ze tot elkaar: “Laten we die niet scheuren, maar er om loten wie hem krijgt.”

Intentie:
Jezus, we bidden voor alle kinderen, jongens, meisjes en jongeren die ontdaan zijn van hun waardigheid en hun dromen. Voor al diegenen die kwetsbaar zijn, als verschillend of nutteloos worden beschouwd, blootgelegd door een wereld die niet weet hoe ze de rijkdom van diversiteit en de diepte van een gevoeligheid die van het Kruis komt, moet verwelkomen. Jezus bedek en bekleed hen met uw liefde, bekleed hen met Uw barmhartigheid en maak van ons de armen om hen te omarmen en te verwarmen, om hen in het leven te begeleiden, om hen hoop te geven en hen te helpen om de dromen, die zij in hun hart met zich meedragen, weer aan te wakkeren.
Dank U Jezus, want U leeft in ieder van ons; laten we niet bang zijn voor de offers die ons dicht bij onze naaste brengen. Laat de kracht van de Liefde groter zijn dan welke pijn dan ook!

Onze Vader

Elfde Statie

Elfde Statie: JEZUS WORDT AAN HET KRUIS GENAGELD

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)


Uit het evangelie volgens Marcus (Mc 22, 22-28)
Ze namen Jezus mee naar de plaats Golgotha, wat de plaats van de schedel betekent, en ze boden Hem wijn gemengd met mirre aan, maar Hij nam er geen. Het was ongeveer negen uur 's morgens toen ze Hem kruisigden; en de inscriptie met de reden voor het vonnis zei: “De koning van de Joden.” Ze kruisigden ook twee rovers met Hem, een rechts van Hem en een links van Hem.

Intentie:
Jezus, U hebt een vreselijke marteling geleden; terwijl U aan het kruis genageld bent, hebben velen U bespot en telkens opnieuw geprovoceerd, maar U blijft volledig vertrouwen hebben in de Vader, zelfs in het uur van de grootste beproeving. We bidden U voor al degenen die vandaag worden gemarteld, vernederd en soms gekruisigd voor hun geloof in U. In veel landen en op verschillende manieren valt het kwaad hen aan, eenvoudigweg omdat ze in U geloven, omdat ze beweren uw kinderen te zijn. Moge Uw liefde voor ons en ons vertrouwen in U sterker zijn dan enige menselijke angst. Steun en troost onze gekwelde en vervolgde christelijke broeders en zusters: moge hun levende en authentieke geloof ons saaie, comfortabele en vaak zittende geloof doen wankelen en doen ontwaken. Dank U Jezus dat U ons nooit in de steek heeft gelaten en U uzelf voor ons heeft opgeofferd!

Onze Vader

Twaalfde Statie

Twaalfde Statie: JEZUS STERFT AAN HET KRUIS

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Lucas (Lc 23, 33-34,.44-46)

Toen zij op de plaats kwamen die Schedel heet, sloegen zij Hem daar aan het kruis, en zo ook de misdadigers, de een rechts, de ander links.  En Jezus zeide: “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.”
Het was nu omtrent het zesde uur; er viel duisternis over heel de streek tot aan het negende uur toe,  doordat de zon geen licht meer gaf. Het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor.  Toen riep Jezus met luider stem: 'Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.' Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest. 

Intentie:
Heer, U heeft alles volbracht. Door voor ons te sterven, sluit U een nieuw verbond tussen U, de ware mens en de ware God, en ons, de vermoeide en zwakke mensheid, die U volledig aan de Vader aanbiedt op het moment dat uw Kruis van de aarde naar de hemel oprijst.
Dank U, Heer Jezus, dat U het gewicht van onze zonde op U heeft genomen en deze tot goddelijke heerlijkheid hebt aangenomen, door Uw offer als een kostbare parel van liefde en genade. Het kwaad geloofde dat het de Liefde had verslagen, de schoonheid had onderdrukt en de hoop had verstrooid. In plaats daarvan had de zonde niet het laatste woord!
U bent de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde.
U, Jezus de Gekruisigde, U bent de hoop die nooit sterft!

Onze Vader

Dertiende Statie

Dertiende Statie: JEZUS WORDT VAN HET KRUIS GENOMEN

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Matteüs (Mt 27, 57-58)
Toen het avond was geworden kwam een rijk man, een zekere Jozef van Arimatea. die zich ook als leerling bij Jezus had aangesloten.  Hij was naar Pilatus gegaan en had om het lichaam van Jezus gevraagd. Daarop had Pilatus bevolen het te geven. 

Intentie:
In het licht van de afhaling van het Kruis, in het licht van Maria's pijn en haar tranen, vragen wij U, Heer, om een ​​hart dat in staat is om te lijden met hen die lijden, een hart dat ontvankelijk is voor hen die de zwaksten, de meest vernederden en mishandelden zijn. Help ons om ons met respect, liefde en geloof te buigen over de wonden en dood van onze broeders en zusters .
Moge de Kerk zijn als Maria, de Moeder die hen die de dood in hun hart hebben, weet te verwelkomen en te omhelzen door in de kracht van de opstanding te geloven. U, Jezus, heeft ons gevraagd om krachtig in uw goedheid te geloven door ons te beloven dat de dingen die wij U in geloof vragen, vervuld zullen worden.
Laten we een beroep doen op uw Barmhartigheid in het vertrouwen dat U ons altijd vergeeft, zelfs als onze zonden en ellende groot zijn.

Onze Vader

Veertiende Statie

Veertiende Statie: JEZUS WORDT IN DE GRAFTOMBE GELEGD

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

.

Uit het evangelie volgens Matteüs (Mt 27, 59-60)
Jozef nam het lichaam, wikkelde het in een smetteloze lijkwade  en legde het in zijn graf dat hij pas in de rots had laten uithouwen. Nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gerold had, ging hij heen. 

Intentie:
Alles is volbracht. Het leven van onze Vriend Jezus werd uiteindelijk gebroken door het geweld en de haat van de mensen. De stilte is oorverdovend, tranen stromen uit onze ogen en ons hart. Heer, we zijn daar met U en met Maria, aan de voet van het Kruis, terwijl we nadenken over de pijn die U ervoer om ons te redden.
We worden bewogen door de gretigheid en de moed van Jozef van Arimathea om Pilatus om uw lichaam te vragen, dat anders in een gemeenschappelijk graf zou zijn beland dat gereserveerd was voor misdadigers. Jozef, daarentegen, staat erop dat U de eer van een begrafenis mag ontvangen.
Wij danken U Vader voor al diegenen die in alle delen van de wereld de lichamen van de doden eren met een waardige begrafenis. Dank voor degenen die de lichamen in het ziekenhuis hebben voorbereid. Dank voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van de overledene naar de begrafenis. Dank voor al diegenen die bidden voor de onbekende en verlaten doden, voor hen die alleen stierven. Dank dat U bij ons bent in leven en dood.

Onze Vader

Zaterdag

Getuigenissen van Licht

Ook al is het niet mogelijk om alles wat hier gezegd wordt, te vertalen
toch wilden we jullie deze vreugdevolle beelden niet onthouden!
Proef hun vreugde gewoon door de sfeer op te snuiven...
Verschillende getuigenissen zijn in het engels, met Italiaanse ondertiteling;
hier bij ons toch enige kennis van het engels, nietwaar...