Duh Sveti jedna čeka da se baci na posao

kako bi obavio svoj najljepši posao:

dao nam novo srce, sposobno ljubiti!

M. Elvira