Mladí ľudia v ťažkostiach

 "Smer môjho srdca
boli stratený mladý ľudia:
videla som ich "bez pastiera",
bez oporných bodov,
v neporiadku, v hojnosti,
s peniazmi vo vrecku, s autom,
kultúrou, so všetkým materiálnym
čo by sa im mohlo dať, 
a napriek tomu
smutný a mŕtvy v srdci
"

Matka Elvíra

ŠKOLA ŽIVOTA
Cesty, ktorými sa mladí a ľudia v ťažkostiach dostávajú ku komunite sú často rozdielne, ale všetky majú spoločné akési utrpenie a kríž. Ťažký kríž, ktorý mnohí mladí nesú vo svojom vnútri často nie je len závislosť na drogách, ale predovšetkým nevedomosť žiť vlastný život. 
Matka Elvíra hneď od počiatku veľmi rada nazývala komunitu “školou života”, vysvetľujúc, že to čo komunita túži ponúknuť ľuďom, ktorí žiadajú o pomoc je práve naučiť sa žiť vlastný život so svojimi radosťami, ťažkosťami, priateľstvami, sviatkami, vo svojej jednoduchosti, bitke, strachu, odvahe, krehkosti...
Komunitná cesta sa zrodila odspodu, vzrástla krok za krokom, na škole prežitého života, počúvajúc a učiac sa od “učenia” mladých ako takých a od ich rodín, cez skúsenosti a služby tých, ktorí si “ušpinili ruky” každým dňom pomáhajúc druhým, pre ich ozdravenie a pre ich fyzické a duchovné dospievanie.
Táto cesta sa stala v priebehu rokov prameňom nádeje a spásy nie iba pre mnohých mladých s minulosťou poznačenou rôznymi závislosťami, ale aj pre mnohých ľudí ktorí majú iné životné skúsenosti, no takisto potrebujú pomoc, alebo túžia spoznať pravdivú odpoveď na životné utrpenia a na hlboké očakávania života. 


PRÁCA A MODLITBA
Prijatým v komunite sa ponúka cesta znovuzrodenia založená na jednoduchom živote, rodinnom a usporiadanom. Bezplatný príjem, pravé priateľstvo, disciplína, bratské podieľanie sa, modlitba a práca - to sú piliere, vďaka ktorým ľudia nachádzajú bratstvo, rešpekt, poriadok, nádej, dôstojnosť, pokoj a radosť zo života.

KOLOKVIE A PRÍJEM V KOMUNITE 
Chlapci a dievčatá, ktoré majú problémy so závislosťou (droga, alkohol...) a chcú vojsť do komunity, musia absolvovať zopár predvstupných "kolokvií", aby tak spoznali štýl života v komunite, a sami tak zistili, či sa skutočne chcú zmeniť, a pripravili sa na vstup do komunity, a na prijatie cesty, ktorú komunita ponúka. 
Tento čas prípravy slúži aj na to, aby rodina dotyčného/ej spolupracovala na ceste ku zmene dieťaťa. 
Osoby, ktoré sú pod lekárskym dohľadom musia informovať lekárov o ich túžbe vojsť do komunity, aby tak mohli pred vstupom detoxikovať od drôg či liekov. Priebeh cesty v komunite nie je založený na liečebnej alebo psychologickej terapii, ale je cestou, ktorá sa zaoberá životom, a naberá predovšetkým výchovný a duchovný smer. 
Veríme, že lieky pomôžu ku zdraviu tela, ale ako hovorí Matka Elvíra, sme presvedčený, že "žiadna tabletka nedaruje radosť zo života a zmysel života". Ranený človek potrebuje pomocnú ruku, aby spoznal, že život je dar od Boha, aby sa tak mohol naučiť žiť a dobre svoj život využiť.
Po kolokviách, ten ktorý ich absolvuje, je povolaný prežiť zopár "pracovných dní" v komunite, aby tak skutočne videl ako taký komunitný život funguje. Potom ak to chce a vidí, že je vhodný pre komunitu, je prijatý. 
Príjem je bezplatný!  
Každá rodina spolupracuje, prostredníctvom Rodičovských skupín, podľa svojich možností a úplne slobodne.
Neprijímame ľudí s psychiatrickými problémami (schizofrénia, vážne mentálne choroby...), pretože nie sme štrukturovaný poskytnúť lekársku pomoc, ktorú potrebujú. A okrem iného máme skúsenosti s tým, že rytmus života v našich domoch nie je určený pre ľudí s podobmými problémami. 

TRVANIE CESTY
Čas pobytu v komunite je rozličný, závisí od rán a problémov danej osoby a ponúka sa slobodné a zodpovedné rozhodnutie danej osoby a jej rodiny. Zvyčajne tomu kto prežil veľa rokov vo svete tmy a ako následok si prináša mnoho hlbokých rán sa navrhuje absolvovať minimálne tri roky. 
Počas komunitnej cesty dozrievania a vzájomnej pomoci, každý dozrieva rozhodnutia pre vlastný život počúvajúc a overujúc si túžby, ktoré krok za krokom vyrastajú v jeho srdci.
Väčšina prijatých osôb sa rozhodne "vrátiť" do sveta, uvedomujúc si, že hodnoty nájdené v komunite si treba strážiť a žiť... po celý život.
Jedno "malé stádo" malá časť, pociťuje v srdci povolanie zdržať sa o niečo viac a slúžiť komunite ako dobrovoľníci, podať pomocnú ruku osobám, ktoré to potrebujú a prosia komunitu o pomoc. Cítia v srdci túžby navrátenia: "To, čo som dostal, chcem aj darovať!"
Matka Elvíra často opakuje mladým, že cieľom komunity nie je len to, že "prestanú fetovať" alebo "prestanú" robiť zle, ale aj túžba, aby sa v živote naučili milovať a robiť dobré skutky, vedomí toho, že život sa plne realizuje len v darovaní sa.