Jedna veľká rodina

"Sme jedna rodina "hriešnikov verejnosti",
ľudí milovaných a spasených Pánom,
ktorý sa zniesol k nám 
keď sme boli v blate našich hriechov.
Sme Komunita zmŕtvychvstalých
mužov a žien, ktorí okúsili,
že Božie Milosrdenstvo je väčšie
než akákoľvek chyba človeka
a než ktorákoľvek rana zla
"

Matka Elvíra

Matka Elvíra rada definuje komunitu ako "rodinu verejných hriešnikov", vytvorenú ľuďmi ktorý v ich minulosti chybyli "na verejnosti" a tak sa ukázali slabý a úbohý, ale vďaka nekonečnému Božiemu milosrdenstvu sú dnes vzkriesený a "bohatý" vovnútri, povolaný svedčiť všade živú nádej ktorá sa rodí a obnovuje v srdci keď človek stretne zmŕtvychvstalého Pána.

V priebehu rokov sa spojili s Matkou Elvírou mladý, ktorí po tom ako boli "vzkriesený", chceli "zostať" v komunite a darovať samých seba ako dobrovoľníci pomáhajúc mladým ktorý potrebujú to čo oni sami dostali. Tak vznikla krok za krokom to čo dnes voláme "veľká rodina" Komunity Cenacolo, ktorej pripadajú rozličné časti Božieho ľudu kráčajúci "z tmy do svetla", účinkujúc každý v misii Komunity podľa svojich možností a darov. 

 

MLADÍ DOBROVOĽNÍCI

V príbehu Komunity Cenacolo sám Pán chcel aby prvý "spolupracovníci" Matky Elvíry v tomto jej "vinohrade" boli samy mladý: teda chlapci a dievčatá, ktorí potom ako zmenili život komunitnou cestou, sami sa rozhodli "zostať" ako dobrovoľníci aby tak bezplatne opätovali to čo sami od komunity dostali, pomáhajúc utrápeným ktorých komunita prijíma.
Pán Boh chcel od začiatku aby v komunite mladý nezostávali len aby niečo "dostali", ale aby oni samy, keď sa zmenia k novému životu, boli protagonisti a nástroje v rukách Božích a tak "dávali", rozmnožovali dobro, a darovali lásku.

"Zadarmo ste dostali, zadarmo rozdávajte":
tí ktorí pociťujú toto "povolanie" k misionárskemu dobrovoľníctvu, po tom ako seriózne absolvovali cestu vlastného vzkriesenia, sú nazývaný v komunite "služobníci lásky"

Niektorí prežívajú tento "čas darovania sa a služby" zopár rokov, iný celý život. Vďaka ich štedrosti sa rozmnožili bratstvá komunity v rôznych krajinách, a tak komunita mohla rozšíriť svoje domy až po misie v Latinskej Amerike a Afrike, kde slúži mladým a ďeťom z ulice.

MISIONÁRSKE RODINY

Medzi vzkriesenými mladými, sú aj taký ktorí spoznajú povolanie k založeniu kresťanskej rodiny, a túžia prežívať rodinu v komunitnom kontexte ako "Rodiny otvorené životu", s vchodom do domu a do srdca otvoreným pre príjem nielen vlastných detí, ale aj ranených bratov a sestier, ktorí potrebujú ľudské a duchovné teplo ktoré len kresťanská rodina môže poskytnúť.
Tieto rodiny sa bezplatne a na plný úväzok, dobrovoľne a zodpovedne dávajú Komunite, či pár rokov ich života alebo po celý svoj život, spolupracujúc v rozličných zodpovednostiach a zúčastňujúc sa rôznych momentov modlitby, práce, a služieb v našich domoch podľa ich možností.

Komunita podporuje ich cestu, ale nijako nenahrádza najnenahraditeľnejšiu úlohu každého rodiča ktorou je v prvom rade výchova vlastných detí. 

Prítomnosť rodín spolu s ich deťmi je dôležitým a krásnym svedectvom nádeje a dôvery v budúcnosť pre všetkých ktorých prijímame, predovšetkým pre tých mladých a detí ktorí sú často hlboko ranený práve v rodinných vzťahoch, a je aj viditeľným svedectvom krásy a plodnosti ktoré kresťanská láska daruje životu.

BRATIA MISIONÁRI

V posledných rokoch mnohý mladý hlboko pocítili povolanie nasledovať Pána Boha a slúžiť mu v tomto jeho diele, "darovať život pre priateľov" vrámci charizmy Komunity Cenacolo, prostredníctvom radikálneho rozhodnutia života v Ježišu Kristovi, objímajúc rady chudoby, čistoty, poslušnosti, služby a lásky k chudobným, podľa štýlu života v komunite. 

Ich život ako rehoľníkov, venovaný modlitbe, bratskému zdielaniu a službe chudobným, chce byť živým a konkrétnym znakom milosrdnej lásky ktorú má Pán predovšetkým pre tých vyradených a pre tých ktorí žijú na okraji spoločnosti.

Ich služba je ľudským a duchovným sprievodom, je radostným zdielaním života v službe, výchovou a uprednostňovaním človeka, morálky a duchovnosti tých ktorý sú prijímaný v komunite, tak aby sa oni sami mohli stať protagonistami, svedkami, zvestovateľmi a misionármi oslobodzujúcej spásy Evanjelia.

SESTRY MISIONÁRKY VZKRIESENIA

Rehoľná rodina Sestier Misionáriek Vzkriesenia sa zrodila vo vnútri charizmy a apoštolskej služby Komunity Cenacolo. Skladá sa zo vzkriesených žien vďaka stretnutia s Kristom počas komunitnej cesty, počas ktorej spoznali krásu a vážnosť kresťanského života, pociťujúc Ježišovo volanie k rehoľnému životu, "dať život" pre Neho a pre bratov a sestry, prežívajúc plodný sobáš s Kristom a charitatívne materstvo voči ranenému ľudstvu dnešného sveta.
Sestry pochádzajú z rôznych krajín a momentálne sú prítomné v Taliansku, Brazílii, Perú, Mexiku a Libérii.

Sestry...
Aj keď sú živou časťou veľkej rodiny Komunity Cenacolo, žijú vlastnú charizmu rehoľného života, to znamená radikálne rozhodnutie nasledovania Pána a osobnej svätosti prežitej vyznávaním rehoľných sľubov chudoby, čistoty, poslušnosti, služby a láske k chudobným, svedčiac aj prostredníctvom rehoľného habitu a závoja.
Sú povolané žiť a svedčiť primát modlitby, kontemplácie, času darovanému Bohu a prosby o dar Jeho Milosrdenstva, prameňa vzkriesenia, radosti a nádeje pre ranené ľudstvo. 

Misionárky...
Prežívajú misionárstvo darujúc srdce univerzálnej láske, ktorá objíma svet v úplnej ochote začať žiť ich apoštolskú činnosť v misionárskych dielach Komunity Cenacolo, darujúc sa bezplatne a bezhranične na miesta kde Božia Prozreteľnosť volá pracovať, túžiac priniesť "radosť a nádej Evanjelia" všetkým. 

...Vzkriesenia
Sú to vzkriesené ženy ktoré nosia v srdci túžbu "utekať" po cestách sveta a zvestovať všetkým radosť Zmŕtvychvstalého Pána, žijúc a svedčiac radosť zo stretnutia s Ním, a krásu z jeho Sobáša. Žijú komunitný život a apoštolát v radostnej a bezplatnej službe, ako konkrétny znak Otcovej lásky, ktorý sa s láskou zohýba ku všetkým strateným aby v láske ozdravil rany sŕdc a znova daroval dôstojnosť, význam, nádej a dôveru každému ľudskému životu.

PRIATELIA

Je mnoho priateľov, laikov a rodín, ktoré nasledujú a frekventujú Komunitu Cenacolo v jednotlivých krajinách kde je prítomná, podielajúc ich duchovnosť, službu a misiu, zostávajúc žiť vo svojom bežnom rodinnom a pracovnom prostredí.
Mnohí z nich, vďaka stretnutiu s Komunitou, spoznali a našli chuť živej viery ktorá sa stáva intenzívnou modlitbou, úprimným obrátením a pracovitou láskou.

Dávajú veľkoryso k dispozícii a prikladajú ruku k dielu podľa ich schopností a možností ľudských, kresťanských a profesionálnych, a snažia sa tam kde vo svete žijú, byť kvas svedectva evanjelia milosrdným pohľadom k tým ktorý potrebujú pomoc. Niektorí z nich prežili krátky čas v domoch komunity, alebo na misiách, zdielajúc s chlapcami, dievčatami či deťmi komunitný a misionársky život so všetkým čo obnáša, aby sa tak ešte viac "nasýtili" charizmou komunity a posilnili sa vo viere.

Ich priateľstvo a ich dostupnosť sú veľkou a konkrétnou Prozreteľnosťou: Prozreteľnosť života, služby, pomocy, rady,...

Viackrát do roka sa na rozličných miestach stretávajú aby sa spoločne pomodlili a prehĺbili tak charizmu, aj prostredníctvom výchovných dní, pútí, misionárskych večierkou, svedectiev,...
Na niektorých miestach sú výnimočne aktívny v organizovaní a podporovaní rôznych aktivít Komunity, napr. organizovaním svedectviev, či stretnutí na školách a farnostiach, muzikálov a predstavení ktoré Komunita organizuje, pretože chcú posielať ďalej správu svedectva a svetla Komunity Cenacolo.

RODIČIA NA CESTE KU ZMENE

Komunita od žiadneho rodiča ktorý má dieťa v nej nepýta "finančné príspevky". To čo ale Komunita požaduje od rodičov je spolupráca, ktorou je konkrétna snaha paralelne pracovať na sebe spolu s deťmi počas ich cesty obrátenia v komunite,  ich zmene života, cesty ktorej sa rodičia zúčastňujú prostredníctvom RODIČOVSKÝCH STRETNUTÍ. 
Skúsenosti týchto rokov poukázali na to, že znovuzrodenie jedného mladého veľmi závisí na snahe ktorú jeho rodičia dávajú na spoločnú cestu zmeny. 
Matka Elvira často opakuje rodičom: "Obrátený rodičia, spasené deti!"
Rodiny mladých prijatých v komunite sa tak stávajú živou časťou Komunity, ktorá pre nich organizuje, na rôznych miestach, Rodičovské Stretnutia, alebo iné modlitebné stretnutia. Často sú to ranené rodiny a zatvorené zo strachu a bolesti ktoré si prežili so svojimi deťmi, ale veľa z nich sa nechá vtiahnuť v serióznu cestu modlitby, zdielania, a odpustenia, ktorá sa potom stáva svedectvom spásy a pomocou pre ostatné ranené rodiny.
Komunita organizuje rôzne stretnutia, či jednoduchého priateľstva, modlitby, alebo púte na rôzne pútnické miesta aby tak pomohla ich ceste obrátenia a ľudského a kresťanského dospievania.

V mnohých rodinách vidíme Božie Zázraky: Kríž závislých detí sa často stáva motívom na rozijímanie, na hlboké obrátenie, na obnovu rodinnej harmónie a pokoja, na objavenie skutočných cenností života.
Aj tam kde zlo ranilo rodinu vo vzťahoch medzi rodičmi a deťmi, aj tam vie Láska Božia vydolovať dobro a svetlo!