Deti z ulice

"Veľmi dobre viem, že môžem len žasnúť
nad tým ako sa z mladých ľudí
stali misionári,
pretože toto všetko sa nezrodilo zo mňa,
ani som to nemala na programe,
ale Pán Boh to vnukol ich srdciam
a ja som to prijala s veľkou radosťou.
Moje jediné prianie je aby Pán
vzbudzoval v duchu mnohých mladých ľudí,
zdravé e čisté úmysly,
a dať im silu aby nasledovali
cestu Božiu
"

Matka Elvíra

Misie pre "deti z ulice" sa zrodili v srdci niektorých znovuzrodených mladých, predovšetkým v srdci Nikolu, nášho  brata, ktorý je dnes v Nebi a ktorý obetoval celý svoj život a svoju chorobu pre to, aby Komunita otvorila dvere a prijala opustené deti z ulice  a siroty, uvedomujúc si,  že práve v útlom detstve sa rodia mnohé hlboké rany, ktoré neskôr vedú človeka k zlu, droge a násiliu. Po rokoch čakania a modlitby nám naša neúnavná spoločníčka Božia Prozreteľnosť  podarovala a zrealizovala Projekt Misie, prostredníctvom ktorého môžeme vo vzdialených krajinách prijímať najvzácnejší dar sveta - deti, zreničky Božieho oka. Najprv v Brazílii, neskôr v Mexiku, v Peru a teraz už aj v Libérii misionárske rodiny, mladí dobrovoľníci, rehoľné sestry a bratia darujú bezplatne svoj čas alebo aj celý život pre prijímanie detí  a spolu s nimi zdieľajú svoj život pri výchove. Deti sú zverené do našej opatery s pomocou sociálnych štruktúr prítomných v daných krajinách.Zdieľať radosti a starosti každodenného života pri výchove detí sa stáva dozrievaním a rastom vo vernosti, veľkorysosti, v trpezlivej láske,  ktorá vie odpúšťať, začať od začiatku a ktorá podporuje dobrotu vpísanú v srdci každého Božieho dieťaťa.  Odísť, zanechať  svoju krajinu, darovať sa, zdieľať svoj život, to všetko sa stáva radosťou, skutočnou misionárskou radosťou, ktorá sa rodí z nezištného darovania sa v láske a službe toho,  čo sme bezplatne dostali od Pána Boha a od svojich blízkych.
 

PROJEKT ŽIVOTA S DEŤMI Z ULICE - Krátky popis

RODINNÉ DOMY
Výchovná metóda, ktorú používame v našich misiách, nie je metódou z akéhosi internátu alebo penzionátu. Túžime, ako najviac je to možné, obnoviť rodinné prostredie, kde sa dieťa bude cítiť prijaté, milované, vychovávané k zodpovednosti. Ale tak, aby boli uzdravené hlboké rany vzniknuté z opustenia, a aby mohlo znovu získať dôveru v samého seba a v druhých. Veríme, že teplo rodiny je pre dieťa nevyhnutné preto, aby pocítilo lásku a aby sa tak mohlo skutočne a v plnosti rozvíjať. Preto sú v našich misiách detirozdelené v rodinných domoch do 8-10-členných skupiniek, spolu s manželským párom, alebo dvojicou misionárov - laikov z Komunity. Tí, z vlastného rozhodnutia   zdieľajú s deťmi na ceste spoločnej výchovy ku kráse života niekoľko rokov alebo aj celý svoj život. Počas dňa sa deti hrajú, učia, športujú, modlia sa, zhovárajú. Dieťa, ktoré je prijaté od štátnych orgánov kvôli jeho ochrane, sa musí cítiť byť dobre prijaté a slobodné. V našich misiách nie sú vysoké múry, ani reťazami zatvorené brány. Dieťa sa musí zdržať u nás silou lásky,  ktorú mu dávame,  nie zo strachu. Preto, ak nechce prijať túto ponuku, je slobodné vybrať si hocikedy presun do inej inštitúcie, zdôveriac sa s touto túžbou zodpovedným a sociálnym pracovníkom, ktorí sa oň v našej Komunite starajú.

VÝCHOVA K ÚPRIMNOSTI
Všetky deti, ktoré sú prijímané u nás, majú za sebou smutnú a veľakrát násilím poznačenú minulosť a prinášajú si zo sebou batožinu plnú osamelosti a hnevu. Žijúc na ulici si osvojili typické správanie "ulice". Sú predovšetkým  plné strachu a klamstva. Kvôli tomuto sa celý výchovný projekt točí okolo výchovy k úprimnosti, k rešpektovaniu samého seba a druhých, ku spoznaniu svojich pozitívnych talentov a k spoznávaniu krás života.  To sa uskutočňuje vďaka neustálej prítomnosti misionárov, ktorých deti volajú "zii e zie" (z taliančiny - ujo a teta) a ktorí sprevádzajú deti pri rozličných aktivitách. Počas dňa je vždy čas na rozhovor, aj v skupinách, kde si navzájom pomáhame rozpoznať chyby, ktoré robíme a učíme sa meniť samých seba prostredníctvom malých a konkrétnych úloh. Dôraz sa kladie  na školskú výchovu a na  rozvoj  prostredníctvom rôznych kurzov, umeleckých krúžkov, športu, ale aj prostredníctvom zodpovedností v rodine, ktoré by malo každé dieťa a dorastenec realizovať. Nikto nie je hosť a musí sa cítiť ako v rodine, preto sa malé zodpovednosti musia realizovať seriózne a pre dobro všetkých. Všetky aktivity sú mierené na istú globálnu “prevýchovu” dieťaťa. Spoznáva, že je  schopné byť dobrým a otvárajú sa mu nové možnosti pre jeho budúcnosť.

ŠKOLSKÁ VÝUKA
Školskú výuku pokladáme za zásadnú pre dobrý vývin a rast dieťaťa, pre jeho budúcnosť. Preto sa snažíme plne podporovať štúdium detí a hľadať možnosti,  ktoré im zaručia dobrú náuku, teda základnú “batožinu” pre ich budúci život. Rozširujeme ich poznanie aj prostredníctvom rôznych krúžkov, ktoré pripravujú naši misionári. Dorastencov žiadame o väčšie zaradenie sa do domácich aktivít a do prác na viacerých možných miestach, ako sú stolárska dielňa, pekáreň, kultivácia záhrady a ovocných sadov, čistenie parku, či starostlivosť o zvieratá. To všetko pomáha naučiť sa nejakému remeslu, ktoré sa im určite zíde v ich budúcnosti a pestuje cit pre zodpovednosť v dome.

STRETNUTIA S RODINAMI
Nechceme vymeniť miesto pôvodnej rodiny detí, len im chceme pomôcť spoločne kráčať. Takže tí, ktorí majú aspoň nejakého rodinného príslušníka, dostávajú pravidelne  návštevy. Spoločne so sociálnymi pracovníkmi, súdmi a ostatnými orgánmi zodpovednými za tieto deti sa zvažuje eventuálna možnosť návratu dieťaťa do svojej rodiny za predpokladu zaručenia výchovne vyhovujúcich podmienok a súhlasu dieťaťa.  Aby sa nemiešali tie úlohy v mysliach detí, misionári sa preto nevolajú "otcami" a "matkami", ale nazývajú sa "ujovia a tety".