Ouderbijeenkomst op het feest van Sint Jozef!

2Ouderbijeenkomst
Schoten, 19 maart 2022

Dag iedereen,

Op het feest van SInt Jozef een fysieke bijeenkomst op een stralende dag in het parochiehuis van de parochie van de Heilige Familie in Schoten. Ditmaal met wat minder volk dan de vorige keer, maar niet met minder enthousiasme.

We oefenen opnieuw de liederen in die we vorige keer gerepeteerd hadden, onder begeleiding van de gitaar van Pascal en de kinderen met sambabal en maracas, en met een danspasje!

 

4Zoals gewoonlijk delen we wel en wee. Daniel schetst ons zijn levenspad sinds de terugkeer uit de Gemeenschap een aantal jaren geleden. Het ging met vallen en opstaan, maar dankzij de Gemeenschap was er de zekerheid dat herpakken mogelijk was: Daniel is nu getrouwd, heeft kinderen en werkt als ervaringsdeskundige in de opvang van mensen die kampen met een verslaving.

Tegelijkertijd hebben Pascal en Genevieve samen met de kinderen in de tuin een tent gemaakt voor het beeld van Sint Jozef. Nadien hebben we de rozenkrans al wandelend gebeden.

 

 

915Na de wandeling hebben we tijdens de maaltijd gedeeld wat iedereen meegebracht had en genoten van een lekkere groenten-curry bereid door Rita. Op deze feestdag van Sint Jozef (proficiat aan alle papa’s) wordt de vasten voor een dag onderbroken in alle huizen van het Cenacolo. Ook wij genieten van enkele lekkere dessertjes.

Voor het onderricht hernemen we de tekst van moeder Elvira van de vorige bijeenkomst  “In de wereld als apostelen van Christus” (p.36 en 37 in haar boek) terug bij de hand genomen. Wegens tijdgebrek hadden we de tekst de vorige keer niet verder besproken. Met de tekst als leidraad denken we na wat we als groep in de toekomst kunnen doen om de ex-en nog beter te steunen wanneer ze terugkomen uit de Gemeenschap.

Al gauw was het tijd om af te sluiten met de Eucharistieviering, derde zondag van de vasten, voorgegaan door Pater Sylvain.

De volgende bijeenkomst is gepland op zaterdag 9 april en niet op 16 april wegens Pasen, opnieuw in Schoten. We kijken vol verwachting uit naar jullie aanwezigheid. Ondertussen gaan we samen nog op weg naar Pasen! Ook op de site telkens de nieuwe week van de vasten, met teksten, meditaties, een kleine opdracht, en ook fijne zaken voor de kinderen…

 


getuigenis Daniel

We hopen dat heel spoedig de getuigenis van Daniel hier te lezen zal zijn... kom af en toe eens kijken


gebed tot Sint Jozef

Heilige Jozef,
Bewaarder van het heilig Huisgezin,
Bescherm onze gezinnen en onze gemeenschap.
Verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf.
Sta ons bij in de strijd tegen het kwaad.
Geef ons de moed om iedere dag opnieuw onze plichten te vervullen
En de Wil van God te volbrengen.

Weerhoud onze tong van onwaarheid en kwetsende woorden.
Verlicht ons verstand als we beslissingen moeten nemen.
Sterk ons in tegenspoed en in ontmoediging.
Verstevig onze liefde, opdat in ons gezin steeds
Wederzijds vertrouwen en verdraagzaamheid zouden heersen.

Keer alle gevaren naar ziel en lichaam van ons af:
aan huis, bij de arbeid en op de baan.
En moge tenslotte God steeds de ereplaats bekleden in ons gezin en in onze harten.
Heilige Jozef, patroon van de heilige Kerk,
Help onze heilige vader paus Franciscus,
Onze bisschoppen en priesters, diakens en seminaristen,
Bescherm de heilige Kerk!

Wil samen met de heilige Maagd Maria bij Jezus ten beste spreken
voor al onze gezinnen, voor de gemeenschapen
en in het bijzonder voor onze jongeren en onze jeugd.

Dank u heilige Jozef, dank u moeder Maria, dank u Heer Jezus!

onderricht


In de wereld als de apostelen van Christus
Uit het boek “Moeder Elvira blz 36 en 37)

Onze Gemeenschap wil een missionaire gemeenschap zijn; daarom haar voorstel dat men zich afkeert van het egoïsme om zich aan te sluiten bij de gave van zichzelf aan de anderen. Het is belangrijk om dat duidelijk te stellen, omdat onze jongens naar Brazilie vertrekken, naar San Domingo, en straks ook naar Mexico. Zij gaan er niet heen voor zichzelf, maar voor de anderen, voor een zending en niet om ondervinding op te doen. Missie is synoniem van het goede, van vrijheid. Je moet alles kunnen achterlaten: vader, moeder, vrienden, broeders, zusters, thuis, en de weg opgaan van de missionering, dat wil zeggen: van de gave van jouzelf aan de anderen.

Onze Gemeenschap is missionair omdat zij ons leert uit onszelf te treden, ons los te maken van de bezetenheid om altijd te grijpen, om alleen maar te krijgen, om ons dik te vreten in onze zekerheden, om comfortabel in onze pleziertjes te blijven hangen; dát is slavernij, dat zijn ketenen, kerkers. De jongeren die de therapie hebben begrepen en de methode van de Gemeenschap, zijn degenen die niet tevreden zijn zolang zij niet tot zichzelf gezegd hebben: "wat ik ontvangen heb, wil ik teruggeven en schenken aan de behoeftigen". Het zijn degenen die de andere jongeren toelaten naar de Gemeenschap te komen om een nieuw leven te herontdekken. Wij weten dat de Heer diegene is die het leven genereert, en laten wij niet zo stom zijn te weigeren de kleine, simpele, arme en fragiele instrumenten te zijn opdat Hij voortgaat om het leven te geven aan andere jongeren. Wij zijn er ons terdege van bewust dat niet ik voortbreng wat in jullie gebeurt, maar dat het het werk is van Hem die jullie heeft geschapen, gedacht, gewild en bemind, God de Vader. Ik heb altijd gedacht dat ook jullie de mogelijkheid konden hebben om die Vader te ontmoeten, te kennen, en te begrijpen, die Vader die het hart van de mens geneest, het hart van zijn eigen kind. Daarom zullen wij doorgaan met ja te zeggen aan het leven daar waar Hij wil.

Het eerste wat de Heer vraagt is dat wij ons vrijmaken van de schrik, omdat blijven staan uit schrik betekent om onszelf een gevangenis optrekken. Dit is waarlijk het ogenblik dat wij de moed moeten hebben om de deur open te zetten en om die missiereis te ondernemen om ons te interesseren voor het leven van de anderen, erom te lijden, ons te laten aanspreken door hun problemen, hun armoede, hun crises

Een jongere die onbekwaam is om zijn grenzen, zijn schrik, zijn aanmatigingen, zijn egoïsme buiten te gooien, zal altijd vervolgd blijven door het verleden, dat alleen maar verdriet is, hij zal nooit de schoonheid van de vrijheid en van het leven proeven of smaken. De Gemeenschap roept ons op om uit onszelf te treden om de anderen tegemoet te gaan in een concreet handelen, bekwaam om heel het leven in te zetten. Maar om die keuze te maken moet men vastbesloten zijn, het elke dag willen, standvastig zijn en de moed hebben om hulp te vragen bij Hem, die dat kan geven door het gebed, waarzonder je niet goed en zuiver kan zijn, niet bekwaam tot beminnen. Indien er geen dialoog ontstaat met God, geen vriendschap met Hem, zal niemand geloven dat hij bemint, maar denken dat het een liefde is die alleen eigenbelang dient, een zucht naar beloning en egoïsme.

De broeder ontvangt dan niets, omdat God alleen de bron is van de liefde, het leven, de waarheid, van het goede en van de trouw. De ware liefde zoekt het geluk van de andere, dat is leven in licht en waarheid. De jongens die terugkeren van de missies zijn op alle fronten versterkt, op deze van het geduld, van de goedheid, van de barmhartigheid, maar zij hebben vooral méér ontvangen dan zij aan de anderen gegeven hadden, omdat wanneer je met vreugde geeft, je het honderdvoudige terugkrijgt voor het weinige dat je gaf.

enseignement


Dans le monde comme les apôtres du Christ
(Traduction du livre « Moeder Elvira » pages 36 et 37)

Notre Communauté veut être une communauté missionnaire; d'où sa proposition de se détourner de l'égoïsme pour devenir don de soi aux autres. C’est important de bien le faire comprendre, car nos garçons vont au Brésil, à Saint-Domingue et bientôt au Mexique. Ils n'y vont pas pour eux-mêmes, mais pour les autres, pour une mission et non pour acquérir de l'expérience. Mission est synonyme de bien, de liberté. Il faut être capable de tout laisser derrière soi : père, mère, amis, frères, sœurs, maison, et aller sur le chemin de la mission, c'est-à-dire du don de soi aux autres.

Notre Communauté est missionnaire parce qu'elle nous apprend à sortir de nous-mêmes, à nous libérer de l'obsession de toujours posséder plus, de ne faire qu'obtenir, de se gaver de nos certitudes, de s'attarder confortablement dans nos plaisirs ; ceci est de l'esclavage, ce sont des chaînes, des cachots. Les jeunes qui ont compris la thérapie et la méthode de la Communauté sont ceux qui ne sont pas satisfaits tant qu'ils ne se sont pas dit : "Ce que j'ai reçu, je le rendrai et je le donnerai aux nécessiteux". Ce sont eux qui permettent aux autres jeunes de venir à la Communauté pour redécouvrir une nouvelle vie. Nous savons que le Seigneur est celui qui engendre la vie, et ne soyons pas assez stupides pour refuser d'être les petits, simples, pauvres et fragiles instruments pour qu'Il continue à donner la vie à d'autres jeunes. Nous savons bien que je ne produis pas ce qui se passe en vous, mais c'est l'œuvre de Celui qui vous a créé, pensé, voulu et aimé, Dieu le Père. J'ai toujours pensé que toi aussi tu pouvais avoir l'opportunité de rencontrer, connaître et comprendre ce Père qui guérit le cœur de l'homme, le cœur de son propre enfant. Par conséquent, nous continuerons à dire oui à la vie où Il veut.

La première chose que le Seigneur demande, c'est que nous nous libérions de la peur, car rester dans la peur, c'est se mettre en prison. C'est vraiment le moment où nous devons avoir le courage d'ouvrir la porte et d'entreprendre ce cheminement missionnaire pour nous intéresser à la vie des autres, souffrir avec eux, être touchés par leurs problèmes, leur pauvreté, leur crises.

Un jeune incapable de dépasser ses limites, sa terreur, ses présomptions, son égoïsme, sera toujours persécuté par le passé qui n'est que chagrin, il ne goûtera jamais la beauté de la liberté et de la vie. La Communauté appelle à sortir de soi pour rencontrer les autres dans un acte concret, capable d’engager toute la vie. Mais pour faire ce choix, il faut être déterminé, le vouloir chaque jour, être ferme et avoir le courage de demander l'aide de Celui qui peut la donner par la prière, sans laquelle on ne peut être ni bon ni pur, ni capable d'aimer. . S'il n'y a pas de dialogue avec Dieu, d'amitié avec Lui, on croira qu'on aime, mais c'est un amour qui n'est qu'intérêt personnel, soif de récompense et égoïsme.

Le frère n’en recevra rien, car Dieu seul est la source de l'amour, de la vie, de la vérité, du bien et de la fidélité. Le véritable amour cherche le bonheur de l'autre, c'est-à-dire vivre dans la lumière et la vérité. Les garçons qui reviennent des missions sont renforcés sur tous les fronts, ceux de la patience, de la bonté, de la miséricorde, mais surtout ils ont reçu plus qu'ils n'avaient donné aux autres, car quand on donne avec joie, on reçoit au centuple le peu qu’on a donné.

 

OUDERBIJEENKOMST SCHOTEN

 • 1.jpg
  big image
  1.jpg
 • 2.jpg
  big image
  2.jpg
 • 3.jpg
  big image
  3.jpg
 • 4.jpg
  big image
  4.jpg
 • 5.jpg
  big image
  5.jpg
 • 6.jpg
  big image
  6.jpg
 • 8.jpg
  big image
  8.jpg
 • 9.jpg
  big image
  9.jpg
 • 12.jpg
  big image
  12.jpg
 • 13.jpg
  big image
  13.jpg
 • 15.jpg
  big image
  15.jpg
 • 16.jpg
  big image
  16.jpg
 • 17.jpg
  big image
  17.jpg