Ouderbijeenkomst

1
Ouderbijeenkomst
Schoten, 16 oktober 2021

Dag iedereen,

onze bijeenkomst vond opnieuw plaats in het parochiehuis van de parochie van de Heilige Filippus in Schoten. Het parochiehuis dat de voorbije 20 jaar niet bewoond was, zal nu tijdelijk bewoond worden door een Colombiaanse priester. Daardoor zullen volgende vergaderingen doorgaan in het parochiehuis van de Heilige Familie, ook in Schoten. Meer gegevens hieromtrent zullen te lezen zijn in de volgende uitnodigingen.

Na een hartelijk welkom, met een koekje en een kopje koffie of thee, deelde Pascal ons wat nieuws over Hondeghem, de fraterniteit vlakbij Rijssel. De groep in Hondeghem is geslonken tot 6 man. De jongens stellen het goed. Aymeric is de verantwoordelijke van het huis. Gezien de kleine groep, hebben ze keuzes moeten maken betreffende de werkzaamheden in het huis. De jongens hebben ook beslist om een deel van de producten van de groentetuin te verkopen op plaatselijke markten. Pascal zal hen op 5 november opzoeken en liet weten dat wie in de mogelijkheid is om Provvidenza te schenken, dit bij hem thuis welkom is, zodat hij het kan meenemen naar de jongens.

5Ook was er nieuws vanuit Frankrijk: de oudergroepen aldaar organiseren een bezinningsweekend in de Colmar. Het thema van de bezinning is ‘La Transmission’. Zodra we er meer info over hebben, zal het zichtbaar zijn op de site.

We mochten vandaag ook een nieuwe mama verwelkomen en bidden voor haar en haar zoon. Dat zij bij onze groep steun mag vinden, en de sterkte kan vinden om haar zoon verder te steunen en te helpen zodat hij de weg naar het Cenacolo of een andere vorm van genezing mag vinden.

Nadien gingen we over tot het inoefenen van enkele liederen in, dit onder begeleiding van Pascal met zijn gitaar, en enkele kinderen met triangel en maracas. Dit werd dan vervolgd door het delen van wel en wee in 2 groepen: de ouders enerzijds en de “exen” anderzijds.

8Het was een prachtige dag, dus de lunch werd buiten gedeeld met elkaar, en nadien hebben we ook de rozenkrans al wandelend gebeden. Het stralende weer was te aantrekkelijk om binnen te blijven.

Voor het onderricht werd een tekst van moeder Elvira uit het boek “l’Etreinte” - “De omhelzing” gebruikt. We hebben gemediteerd over de tekst en in groepjes gedeeld over wat ons getroffen had.

De dag werd afgesloten met het vieren van de Eucharistie, waarin onze geliefde pater Sylvain ons voorging.

Het was opnieuw een mooie dag waar we hebben van genoten. Het is altijd bijzonder om onze noden en vreugdes te kunnen delen met elkaar.

We kijken naar jullie uit voor onze volgende bijeenkomst op 20 november eerstkomend.
In tussentijd blijven we verbonden met elkaar, en voor wie wil aansluiten bij het WhatsApp-groepje, je kan je nog altijd aanmelden bij Nicolas Vryghem 0497 40 46 44. Tot gauw!


onderricht De Omhelzing

De Omhelzing p 49 - 50
Ik zeg tegen mama's en papa's: “We willen geen geld, maar samenwerking waarbij je leven, je keuzes en je dagelijkse vooruitgang betrokken zijn. Je moet naast je zoon meestappen, je moet mee met hem veranderen. De prijs van de wedergeboorte van uw zoon is uw bekering. Ik vraag ouders om samen te bidden en op deze manier komt de waarheid van God het gezin binnen en werpt het licht op waar ze het mis hebben. Inderdaad, de zoon die drugs gebruikt, is ook een beetje een mislukkeling voor het paar. Ouders voelen zich hierdoor schuldig en geven zichzelf de schuld. Maar dit schuldgevoel, dat heel vaak op de echtgenoot wordt geuit, moet waarheid worden van eenieder tegenover zijn eigen geweten: waarheid en vergeving. Ik zeg tegen de ouders: “De grootste kracht in de redding van uw zoon is dat u zich bekeert, dat u verenigd bent om hem te redden. Bekeerde ouders, geredde kinderen! "

Veel ouders ervaren dat de bron van hun bekering het kruis is van hun verloren zoon. Dit kruis dat ze niet konden afhandelen, waar zij de oplossing van het probleem aan iemand anders konden delegeren. Dit kruis dat hun leven op de knieën bracht, dat een schande leek voor het hele gezin, God maakte hiervan een kans op bekering voor iedereen en een kans om de ware waarden van het leven te herontdekken. Onze God weet echt, en Hij alleen, hoe Hij duisternis in Licht kan veranderen. Hij weet zelfs het goede te halen daar waar het kwaad lijkt te hebben gezegevierd.

Kinderen ervaren vaak haat jegens hun ouders, woede, afwijzing, oordeel. Ze dragen in zichzelf het gewicht van die diepe wonden die in hun kinderjaren hun zielen verscheurden, niet-genezen wonden die toen de open deur werden naar de actie van het kwaad. Maar langzaamaan met gebed, met de ontdekking van vergeving, het zien van de ouders in een nieuw leven, transformeerden ze die haat in begrip, werden de wederzijdse beschuldigingen waarheid bij zichzelf en leerden ze vergiffenis vragen en geven.

En we hebben zoveel tranen gezien. En knuffels (omhelzingen) van de ouders aan hun kinderen, en van de kinderen aan hun ouders. Van verzoeningen. Van gereanimeerde families.

enseignement L’étreinte

L’étreinte p. 49 - 50
Je dis aux papas et aux mamans : « Nous, nous ne voulons pas d'argent, mais une collaboration qui implique vos vies, vos choix et vos progrès quotidiens. Vous devez marcher aux côtés de votre fils, vous devez changer avec lui. Le prix de la renaissance de votre fils, c'est votre conversion. Je demande aux parents de prier ensemble afin que la vérité de Dieu entre dans la famille et éclaire ce sur quoi ils se sont trompés. En effet, le fils qui se drogue est aussi un peu l'échec du couple. Les parents se sentent en faute à cause de ça et ils s'attribuent des fautes à eux-mêmes. Mais ce sentiment de culpabilité, qui se décharge très souvent sur le conjoint, doit devenir la vérité de chacun face à sa propre conscience : vérité et pardon. Je dis aux parents : La plus grande force pour le salut de votre fils, c'est que vous vous convertissiez, que vous soyez unis pour le sauver. À parents convertis, enfants sauvés ! »

Beaucoup de parents expérimentent que la source de leur conversion est la croix même de leur fils perdu. Cette croix qu'ils n'ont pas pu résoudre, déléguant à quelqu'un d'autre la solution du problème. Cette croix qui a mis leur vie à genoux. Celle qui semblait être une disgrâce pour toute la famille, Dieu l'a rendue occasion de conversion pour tout le monde et occasion de redécouvrir les vraies valeurs de la vie. Notre Dieu sait vraiment, et lui seul, comment transformer les ténèbres en lumière. Il sait tirer le bien même des lieux où le mal semble avoir triomphé.

Souvent, les jeunes sont habités par la haine envers leurs parents, la colère, le refus et le jugement. Ils portent en eux-mêmes le poids de ces blessures profondes qui ont lacéré leur âme pendant leur enfance. Des blessures non guéries, qui sont devenues ensuite la porte ouverte à l'action du mal. Mais, petit à petit, ils ont transformé cette haine en compréhension par la prière, par la découverte du pardon, en voyant leurs parents marcher dans une vie nouvelle. Les accusations réciproques aussi se sont transformées en vérité avec eux-mêmes et ils ont appris à demander et à donner le pardon.

Et nous en avons vu tellement, de larmes. Et d'étreintes des parents aux enfants, et des enfants aux parents.
De réconciliations. De familles ressuscitées.


 

 • 1.jpg
  big image
  1.jpg
 • 2.jpg
  big image
  2.jpg
 • 3.jpg
  big image
  3.jpg
 • 4.jpg
  big image
  4.jpg
 • 5.jpg
  big image
  5.jpg
 • 6.jpg
  big image
  6.jpg
 • 7.jpg
  big image
  7.jpg
 • 8.jpg
  big image
  8.jpg
 • 9.jpg
  big image
  9.jpg
 • 10.jpg
  big image
  10.jpg
 • 11.jpg
  big image
  11.jpg