Pinksterbijeenkomst

Pentecoste banner

Zaterdag 22 en zondag 23 mei 2021

Saluzzo, hoogfeest van Pinksteren

Kom Heilige Geest, kom met kracht, kom omwille van Maria!

We zijn aan het belangrijkste gebeuren voor onze gemeenschap gekomen: de apostelen hadden zich vol angst omheen Maria geschaard in de kamer van het Cenakel, … en toen blies de Heilige Geest over hen en vulde hun harten en verlichtte hun verstand. Zie hier de oorsprong van de naam van onze Gemeenschap. Ook wij ervaren de angst van ons alleen te voelen, ook wij hebben de behoefte om ons aan Maria vast te klampen. Met haar vragen we de Heilige Geest om in ons leven te komen.

En zie, de Heilige Geest daalt neer en vervult ons met zijn gaven. Op zaterdagavond, vanuit de tent waar het volgende Feest van het Leven in Saluzzo zal plaatsvinden, wilden we Hem aanroepen…met een gebedswake die via internet werd uitgezonden, om zo iedereen te bereiken: al onze fraterniteiten, alle ouders en vrienden, die omwille van de maatregelen tegen de verspreiding van het virus, niet tot op de heuvel kunnen komen en niet persoonlijk aan onze samenkomst kunnen deelnemen.

Pentecoste 2Opnieuw waren we in staat om via het internet contact te leggen met de jongens en meisjes van andere fraterniteiten, met een aantal Ex-en, en met hen die samen met de Gemeenschap hun weg afleggen: bijvoorbeeld door de ontmoetingen van de “Gezinnen in wedergeboorte” - van “Vrouw wie ben jij?” - van “de Bruidegom is bij jou” – en van “de Droom van God”. Zij allen getuigden van de gave van de Heilige Geest die zij van zeer nabij in hun leven ervaren.

In de nachtwake konden we ons eindelijk weer verheugen in de bezielende aanwezigheid van het koor. Er was ook zeer grote vreugde tijdens het gebed, toen onze priesters zich bij ons voegden en wij ons konden voorbereiden op het grote feest dat ons de volgende dag te wachten stond.

Op zondag begonnen we de bijeenkomst met blijdschap over de aanwezigheid van de jongens van de fraterniteiten uit de omgeving van Saluzzo en we waren vooral verheugd over de aanwezigheid van Moeder Elvira die ons volgde via de internetverbinding. Een lied, een groet en een heel grote dankbetuiging voor haar. Zij heeft ons opgevangen, ons omhelsd en ons samengebracht in het Cenacolo om ons voor te bereiden om de gaven van de Heilige Geest te ontvangen.
De middag begon met het bidden van het Kroontje van Barmhartigheid en met een moment van Aanbidding. Enkele zendelingen en ouders baden mee met ons en we aanriepen de Heilige Geest om over allen en alles van onze Gemeenschap te komen.

Pentecoste 1Een video van Moeder Elvira bracht ons terug naar het Feest van Pinksteren dat we een paar jaar geleden samen met haar vierden.  Zij hield ons toen voor dat alleen liefde ons kan veranderen en dat het gebed het juiste kanaal is waarlangs de liefde ons hart kan vullen. Die woorden werden op de achtergrond getoond tijdens de recital "Siamo testimoni – Wij zijn getuigen”. De kracht van die woorden bracht ons recht naar het moment van de neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen.

In de voorbije jaren kwamen al de zusters van Cenacolo met Pinksteren samen op de heuvel om hun geloften te hernieuwen. Dit jaar hebben wij ons virtueel verplaatst naar het vormingshuis in Pagno ... Zuster Claudia en de andere zusters verwachtten ons en zij stelden zich ter beschikking om te reageren op enkele vragen. Wij van onze kant, wij stelden ons open voor wat zij mochten ervaren toen zij de roep van de Heer hoorden.

Het was echt een kostbaar moment. Het is altijd een uniek geschenk om te kunnen luisteren naar het getuigenis van hen die hun hart voor ons openen. En dan in het bijzonder op de dag waarop onze gewijde zusters en broeders, samen met ons, terugdenken aan het moment waarop ze zichzelf overgaven aan omhelzing van de Heer. De dag waarop zij gehoor gaven aan de Roep van de Heer. Inderdaad, het is een geschenk om te zien hoe onze levensloop wordt bepaald door het leven van elke dag.  Wij worden allemaal elke dag geroepen om steeds een nieuw avontuur te beleven: namelijk het liefdesverhaal tussen onze ziel en onze Schepper, een geanimeerd verhaal dat leven ingeblazen wordt door de adem van de Heilige Geest.

Pentecoste 4En dus vroegen we Don Andrea om iets speciaals te zeggen voor hen die menen te voelen dat de Heer in hun leven langskomt, maar er bang voor zijn. Hij zegde dat de eerste angst die we in ons leven voelen misschien wel die van de liefde is. Misschien omdat we dat gevoel van liefde in het verleden wel eens verraden hebben. Daarom zal de eerste stap die nodig is, er juist uit bestaan dat wij ons verzoenen met onszelf, zodat we opnieuw kunnen geloven in de liefde, los van de specifieke roeping die voor elk van ons is weggelegd. Don Andrea adviseerde ons dan ook om bescheiden en met voorzichtigheid te waken over wat de Geest in onze harten zaait… om het werk van God in ons te respecteren en zorgvuldig de momenten en de mensen te kiezen met wie we die gevoelens willen delen.

Dan ging de dag naar zijn einde toe: onze priesters kwamen in processie binnen voor de viering van de Heilige Mis. In zijn homilie sprak vader Stefano ons over het onderricht van Moeder Elvira en het grote, zo niet het enige verlangen van haar hart: zich laten leiden door de Heilige Geest, luisteren naar de inzichten die de Heilige Geest in haar hart plaatste, luisteren naar het leven van haar kinderen, observeren wat, stap voor stap, op het pad van de Gemeenschap komt, en wat de Heilige Geest in gang steekt als vrucht van Zijn Genade, van Zijn aanwezigheid.

Ook wij vragen de Heilige Geest om ons te leiden zodat we niet verdwalen in menselijke verlangens en projecten. Elke dag vragen we de Heilige Geest om te waken over onze gedachten en onze keuzes, om zo op het pad van het goede en van de waarheid te blijven.


Pentecoste 3Laten we daarom danken voor wat de Heilige Geest tot stand brengt in onze Gemeenschap en in onze levens en laten we samen met Moeder Elvira verbaasd en verwonderd zijn over onze levensloop. Zo is deze niet langer alleen maar ons verhaal maar het verhaal van de Heilige Geest samen met ons.

Aan het einde van de viering knielden alle in Saluzzo aanwezige priesters en gewijde broeders voor het altaar en het Kruis om hun geloften te bevestigen en te hernieuwen.