Samen in Merksem!

M.april2018Merksem, 21 april 2018
Ouderbijeenkomst

Hallo iedereen, alweer een maandje verder, en deze zaterdag kwamen we opnieuw samen in Merksem met ouders, (ex-) jongeren en vrienden van Cenacolo. Ditmaal ook enkele nieuwkomers die we van harte welkom heten!!! We wensen hen een mooie parallelle weg met hun zoon of dochter in de Gemeenschap!

Ook zijn sommigen onder ons naar Frankrijk en Italië geweest in de voorbije maand:
Marie-Christine heeft haar zoon Sebastien bezocht in Bartrès. Sebastien is nu verantwoordelijke van het huis. Hij bereidt zich voor om tegen het najaar zijn weg in de Gemeenschap af te ronden en huiswaarts te keren.

Desirée is haar broer Matthijs gaan opzoeken in Cugno (Italië) en is samen met de jongens van het huis naar een bijeenkomst in Envie geweest.

Laurence en Emmanuel zijn naar de familiebijeenkomst van Lourdes gegaan, met als thema “de genezing van families”. Ze waren diep onder de indruk van de onderrichten die ze gekregen hebben. Drie weken later zijn ze naar Ars gegaan om hun zoon Charles te ontmoeten.

M1.april2018schaapjes.goedeherder.peru2018Pater Sylvain heeft de misviering voorgeleid. Het evangelie was dat van de Goede Herder. Pater Sylvain trok de parallel met Moeder Elvira die een goede herder is voor talrijke jongeren. En ook wij moeten goede herders zijn voor elkander, leren luisteren naar de stem die in ons innerlijk spreekt en ernaar handelen. (ook de kleinste kindjes in Peru, in Villa el Salvador, hebben het Evangelie van de Goede Herder uitgebeeld en persoonlijk beleefd - deze foto getuigt ervan!)

Na de viering volgde een kort onderricht van moeder Elvira over de verrijzenis en we namen ook de Paasboodschap van paus Franciscus door (beide teksten zijn onderaan dit verslag terug te vinden). Daarna werd er in groepen getuigd over wat verrijzenis voor elk van ons betekent.

Naar goede gewoonte werden we voor het middageten zeer hartelijk ontvangen door Sabine en pater Sylvain, en werd het meegebrachte voedsel onderling gedeeld. Tijdens de lunch is er ook telkens gelegenheid om lief en leed te delen met elkaar in een heel ontspannen sfeer.

Na het middageten volgde nog het bidden van een rozenhoedje in de kapel.

Tot de volgende keer!!! We hopen jullie weer talrijk te mogen ontvangen!!!

 

 

M3.april2018Enkele belangrijke mededelingen:

-    Volgens het normale schema zou de bijeenkomst van mei doorgaan op 20 mei, maar dit is ookhet weekend van Pinksteren. Daarom zal de bijeenkomst doorgaan op zaterdag 26 mei. De kapel is beschikbaar tot 14 uur, dus allen bidden voor mooi weer zodat we de rozenkrans in het park kunnen doen.

-    De bijeenkomst van juni gaat door op 17 juni in Hondeghem. Zie de rubriek “bijeenkomsten”.

 

 

 

REFLECTIE bij het ONDERRICHT, dat ditmaal bestaat uit de Paaswens van Moeder Elvira en de Paasboodschap van paus Franciscus.

We horen onze Paus en Moeder Elvira praktisch hetzelfde zeggen:

"Christus’ verrijzenis is de ware hoop van de wereld" (Paus Franciscus)
"de Verrezen Jezus is de hoop!" (Moeder Elvira)

Hoe begrijp ik dat? Wat betekent het voor mij? Waar zie ik tekens van de Verrijzenis om mij heen en in mij?

 

tekst van Moeder Elvira over de Liefde


M4.april2018De Liefde… is leven.
De Liefde is concreet.
De Liefde is offer.
De Liefde is vernedering.
Soms is de Liefde honger.
Maar het is altijd Liefde.
En je moet die aan iedereen uitdelen!
En tegen jezelf herhalen:
“Ik moet liefhebben! Ik wil liefhebben!”
Omdat God liefde is;
En wij God hebben gekozen.
Hebben wij Hem gekozen?
Waarlijk, Hij is het die ons gekozen heeft.
En wij, dolgelukkig om Hem te hebben ontmoet,
Wij hebben geloofd.
Geloven betekent liefhebben.
Liefhebben betekent handelen.
Handelen betekent dienen.
Het project, het enige en altijddurende project
Is deze om onophoudelijk
lief te hebben, lief te hebben, lief te hebben…
En het leven te dienen,
door de Heilige Geest
en Maria met liefde en vertrouwen te volgen,
daar waar Zij ons willen brengen.
Kijk! Dit is ons leven.
Dit is ons verhaal.

Moeder Elvira

 


                   

Paaswens van Moeder Elvira en de Gemeenschap Cenacolobanner p01

De Ware vrijheid is opgestaan! Ook wij worden in het leven een beetje "gekruisigd" omdat het Kruis in ieders leven is.
Maar we weten dat Jezus, deze Gekruisigde Mens, onze God, die gestorven is, is opgestaan! Dus is er ook nog Hoop voor ons.
En we moeten het stellig geloven: de Verrijzenis bestaat!

Wanhoop slaat nergens op: de hoop is onze kracht, onze toekomst, ons heden; de Verrezen Jezus is de hoop!"

Moeder Elvira

 

 

Urbi et Orbi - Paasboodschap van paus Franciscus - video en tekst

Zondag 1 april 2018
“Urbi et Orbi”
Centrale loge van de St.Pietersbasiliek in Rome

 ppasqua

Jezus is de Heer,
de Vader heeft Hem weer tot leven gewekt
en Hij zal altijd leven te midden van ons.
Alleluia! 

Paus Franciscus

wilt u de video bekijken, klik hier

Dierbare broeders en zusters, zalig Pasen!

Jezus is opgestaan uit de doden. Christus is verrezen!

In heel de wereld klinkt deze aankondiging in de Kerk samen met het alleluia-gezang: Jezus is de Heer, de Vader heeft Hem weer tot leven gewekt en Hij zal altijd leven te midden van ons. Alleluia!

Jezus zelf had zijn dood en verrijzenis al aangekondigd met het beeld van de graankorrel. Hij zei: “Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort” (Joh. 12, 24). En precies dat is gebeurd: Jezus, de graankorrel door God gezaaid in de voren van de aarde is gestorven, gedood door de zonde in de wereld. Hij is twee dagen in het graf gebleven, maar in zijn dood besloten lag de volle kracht van Gods liefde die op de derde dag vrijgekomen is en zich heeft geopenbaard. Die dag vieren we vandaag: het paasfeest van Christus de Heer.

Wij Christenen geloven en weten dat Christus’ verrijzenis de ware hoop van de wereld is, die niet teleurstelt. Het is de kracht van de graankorrel, van de liefde die neerdaalt en zich tot het einde geeft, en de wereld daadwerkelijk vernieuwt. Die kracht draagt ook vandaag nog vrucht in de voren van onze geschiedenis die getekend is door zoveel onrecht en geweld. Hij draagt de vrucht van hoop en waardigheid waar ellende en uitsluiting heersen, waar honger heerst en geen werk is, bij vluchtelingen en asielzoekers die door de huidige wegwerpcultuur zo vaak afgewezen worden, en bij de slachtoffers van drugshandel, mensenhandel en moderne slavernij.

Vandaag vragen wij vruchten van vrede voor de hele wereld, te beginnen met het geliefde en zo gekwelde Syrië, waar de bevolking uitgeput is door een oorlog zonder einde in zicht. Moge deze Pasen het licht van de Opgestane Heer het geweten verlichten van alle verantwoordelijke politici en militairen, opdat er onmiddellijk een einde komt aan de uitroeiing, opdat de mensenrechten zouden gerespecteerd worden en onze broeders zusters daar de zo nodige hulp kunnen krijgen, terwijl ook de juiste omstandigheden geschapen worden voor de terugkeer van hen die verdreven zijn.

We roepen op tot vruchten van verzoening voor het heilige land dat ook in deze dagen lijdt onder conflicten die de weerlozen niet sparen, voor Jemen en heel het Midden-Oosten, opdat dialoog en wederzijds respect de bovenhand krijgen over verdeeldheid en geweld. Mogen onze broeders in Christus, die vaak lijden onder geweld en vervolging, lichtend getuige zijn van de Verrezene en de zege van goed over kwaad.

We smeken vandaag om vruchten van hoop voor wie smacht naar een waardiger leven, vooral in de delen van het Afrikaans continent, die door honger, diepgewortelde conflicten en terrorisme geteisterd worden. Moge de vrede van de Verrezene de wonden in Zuid-Soedan helen, en de harten openstellen voor dialoog en wederzijds begrip. Laten we de slachtoffers van dat conflict niet vergeten, vooral de kinderen. Laat er solidariteit zijn voor de velen die gedwongen hun land verlaten en die het hoognodige om te overleven nog niet hebben.

Wij smeken om vruchten van dialoog voor het Koreaans schiereiland, opdat de gesprekken bijdragen aan harmonie en vrede in de regio. Laten zij die directe verantwoordelijkheid dragen met wijsheid en inzicht handelen, om het welzijn van het Koreaanse volk te bevorderen, en met de internationale gemeenschap vertrouwensbanden op te bouwen.

Wij vragen om vruchten van vrede voor Oekraïne opdat er meer stappen richting eendracht worden gezet, en de humanitaire initiatieven die ’t volk zo hard nodig heeft door kunnen gaan.

Wij smeken om vruchten van troost voor het Venezolaanse volk dat, zoals zijn Herders schrijven, vreemdeling in eigen land is geworden. Moge het door de kracht van de Verrijzenis van de Here Jezus de juiste, vreedzame en menselijke weg vinden om zo snel mogelijk uit de politieke en humanitaire crisis te raken die het land in zijn greep houdt. En moge er opvang en steun zijn voor diegenen die gedwongen zijn hun vaderland te verlaten.

Moge de Opgestane Heer vruchten van nieuw leven brengen voor de kinderen die door oorlog en honger opgroeien zonder hoop, zonder onderwijs en zonder zorg, en ook voor de ouderen die weggeworpen worden door een egoïstische cultuur die aan de kant zet wie niet meer ‘productief’ is.

Wij vragen om vruchten van wijsheid voor degenen in de hele wereld die politieke verantwoordelijkheid dragen, opdat ze altijd de menselijke waardigheid respecteren en zich met toewijding inzetten voor het algemeen welzijn en zorgen voor ontwikkeling en veiligheid voor hun staatsburgers.

Dierbare broeders en zusters,

ook aan ons, zoals aan de vrouwen die naar het graf kwamen, wordt gevraagd: “Wat zoekt ge de Levende bij de doden? Hij is niet hier, Hij is verrezen.” (Lc 24, 5-6) De dood, de eenzaamheid en de angst zijn niet langer het laatste woord. Er is een woord dat verdergaat, en dat alleen God kan uitspreken. Het is het woord van de verrijzenis. Met de kracht van Gods liefde kan de verrijzenis het kwaad overwinnen, de schuld wegwassen, de zondaars hun onschuld teruggeven en de bedroefden hun vreugde, de haat verdrijven, de machthebbers vermurwen, en eendracht en vrede brengen (Exsultet).

Iedereen een Zalig Pasen! (Publiek applaudisseert)

(tekst uitgeschreven van de rechtstreekse uitzending op NPO2-KRO/NCRV - 1 april 2018)