Fraternidad "Maria Immacolata"

PAÍS: Polonia Giezkowo
CIUDAD: Giezkowo- Koszalin
APERTURA: 2001

CONTACTOS:

tel: ++48 943183938