25. výročie komunity v Chorvátsku

3011cf5a7dba0d3df890488ecfeb6edd bannerCROAZIA

art1Nedeľa Božieho milosrdenstva
Chorvátsko, 22. - 23. apríla 2017

"Sme komunita 'omilosrdených' pretože každý deň sa vlastnoručne dotýkame toho, že obrovské Božie milosrdenstvo nie je len idea, nie je len akási 'myšlienka', ale je to konkrétna, reálna, hmatateľná vec, ktorá nám odpúšťa, ktorá nás ozdravuje a ktorá nás obnovuje" Matka Elvíra 

Na tohtoročnom jarnom stretnutí sme oslávili 25. výročie Komunity Cenacolo v Chorvátsku. Stretli sme sa s mnohými rodičmi, rehoľnými sestrami, synmi a dcérami komunity, viacerými priateľmi a kňazmi. 

artcro2

Na slávnosti sme videli, ako sa mnohé rodiny a ich potomkovia za tieto roky s dôverou zapájajú do činností komunity ako jej živá súčasť. Prvý dom otvorený v Chorvátsku bol v Ugljane, neďaleko mesta Split, a posledným domom je úplne nový dom v Záhrebe. Dnes je v Chorvátsku 7 domov: jeden dievčenský, jeden zmiešaný a päť chlapčenských.

 

Na slávnosti boli prítomné aj naše Sestry misionárky vzkriesenia. Počuli sme vzácne svedectvo sestry Jennifer, ktorá sa s nami podelila o to, čo v poslednom čase prežívajú všetky sestry v blízkosti matky Elvíry, ktoré s ňou prežívajú všetky jej radosti, starosti, boje, ako aj jej „svätosť“. Spolu so sestrou Jennifer prišlo aj 6 noviciek - je krásne vidieť, že Pán stále povoláva k duchovnému životu mnohých mladých! 

art3cro

Prítomní boli aj cenakolskí kňazi: otec Massimo Rigoni, otec Massimo Marchi a otec Michel. Oni nám pomohli utvoriť jednotu a vzťah so srdcom komunity v Taliansku. 

Ráno sme začínali, ako je už zvykom, piesňami a tancom; vo vzduchu bolo cítiť radosť zmŕtvychvstalého Krista! Nasledovala modlitba sv. ruženca pred Sviatosťou Oltárnou. Otec Ivan viedol ruženec, zdôverujúc do rúk Panny Márie to, čo prežívame. Modlitbu sprevádzali krátke úryvky z katechéz matky Elvíry. Potom nasledovala adorácia, počas ktorej bolo v hale ticho, hoci bola plná ľudí a detí. Ticho pomohlo lepšie prežiť chvíle modlitby. Po adorácii nasledovala sv. omša, ktorú celebroval otec Jurić a koncelebrovali naši kňazi spolu s kňazmi - priateľmi komunity. Otec Jurić podčiarkol najmä to, že naša komunita je jednoduchá. Je miestom pre „úbohých“ ľudí, a práve v tom spočíva jej krása. 

Poobede, po chvíli strávenej spolu s rodinami, sme sa opäť zoskupili v hale a modlila sa korunka Božieho milosrdenstva. Dievčatá z našich domov vo Vrbovci a Varaždine začali modlitbu s jednoduchým, ale dojímavým, tancom pred Sviatosťou Oltárnou, pri ktorom priniesli sviečky k oltáru, pričom každá z nich predstavovala jeden dom v Chorvátsku. 

 

art4cro

Sestra Jennifer potom priniesla pozdravy a objatie matky Elvíry, vyrozprávala nám, ako je na tom so zdravím. Počúvajúc ju sme sa cítili, akoby Elvíra bola skutočne s nami. Potom nám niektoré z noviciek vyrozprávali, aký je život vo formačnom dome v Pagnu s matkou Elvírou. Poobedie vyplnilo ešte zopár tancov. Najprv tancovali sestry na pieseň „Libertá“ (sloboda), potom nasledoval tanec rodičov. 

Veľmi vzácnou chvíľou bolo, keď sme sa cez Skype spojili s materským domom v Saluzzi a počuli sme slová a pozdravy od otca Stefana, otca Andreu, Glauka, sestry Claudie a Marka z Medjugorja. Na záver popoludnia prišli na pódium všetky deti komunitných rodín a tých, ktorí za tieto roky prešli komunitou, a tancovali vo farebných kostýmoch. Bolo krásne vidieť mnohé životy, ktoré sa zrodili za tieto roky aj vďaka Cenacolu a vďaka milosti Božej. 

Po večeri sme sledovali muzikál „Márnotratný syn“, ktorý pripravili chlapci a dievčatá z komunity. Tak, ako vždy, aj tentokrát, sa nás toto podobenstvo dotklo. Je to príbeh, ktorý prežila väčšina z nás; po premárnenom živote v ťažkej minulosti sme našli milosrdenstvo v objatí Boha, ktorý je našim Otcom. 

art5

Nedeľa Božieho milosrdenstva sa opäť začala modlitbou ruženca a eucharistickou adoráciou. Sv. omšu celebroval diecézny biskup mons. Vjekoslav, ktorý v kázni pekne vysvetlil čítania tohto dňa. Vyzdvihol najmä myšlienku, aké dôležité a nevyhnutné vytrvávať v kresťanskom živote vo viere, v boji a v konaní dobrých skutkov. Človek nemôže zostať zatvorený ako egoista. Pán stvoril človeka, aby konal dobro druhým a aby pomáhal svojim blízkym tak, ako nás aj v komunite učí matka Elvíra. Pán biskup prirovnal Cenacolo k prvej kresťanskej komunite, keď sa prežívalo Evanjelium s entuziazmom a radosťou. 

Poobede sme spolu s rodinami zakončili naše stretnutie modlitbou korunky Božieho milosrdenstva. 

Pane Ježišu, vďaka za všetko, čo si umožnil za 25 rokov nášho pôsobenia v Chorvátsku. Ďakujeme za každý vzkriesený život, za každú rodinu, ktorá opäť našla jednotu a spásu v Tebe.