De Rozenkrans

 

 

BLIJDE MYSTERIES

1 °Mysterie: De aankondiging van de blijde boodschap
2 °Mysterie: Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
3 °Mysterie: Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem
4 °Mysterie: De opdracht van Jezus in de tempel
5 °Mysterie: Jezus wordt teruggevonden in de tempel

BLIJDE MYSTERIES - uitgebreid

BLIJDE MYSTERIES
 (maandag en zaterdag)

1e Mysterie: De boodschap van de engel Gabriel aan Maria 

De engel trad bij haar binnen en zei: ‘Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.’ …. ‘Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God. U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven. … Toen zei Maria: ‘Ik ben de dienares van de Heer; laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt.’ Toen ging de engel van haar weg ». (Lucas 1, 26.28.30-31,38)

2e Mysterie : Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth 

“Meteen toen Elisabeth de begroeting van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met heilige Geest. Ze riep met luide stem: ‘Gezegend ben jij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot. Waar heb ik het aan te danken dat de moeder van mijn Heer bij mij komt? Op het moment dat je groet mij in de oren klonk, sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot.”  (Lucas 1,41-44)

3e Mysterie: De geboorte van Jezus 

“Terwijl ze daar waren, kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen. En ze baarde een zoon, haar eerstgeborene; ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak, omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf.” (Lucas 2,6-7)
  
4e Mysterie: De opdracht van Jezus in de tempel 
“Toen de tijd gekomen was dat zij zich volgens de wet van Mozes moesten reinigen, brachten ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan te bieden aan de Heer, zoals in de wet van de Heer geschreven staat: Al het mannelijke dat de moederschoot opent, zal de Heer worden toegewijd”. (Lucas 2,22-23)

5e Mysterie: Jezus wordt teruggevonden in de tempel

“Toen ze Hem daar zagen, waren ze zeer ontdaan. Zijn moeder zei: “Kind, hoe kon je ons dit aandoen? Wat waren je vader en ik ongerust toen we je kwijt waren.” Hij zei tegen hen: “Waarom hebben jullie mij gezocht? Wisten jullie niet dat ik bij mijn Vader moest zijn?” Maar zij begrepen deze uitspraak niet. “ (Lucas 2,48-50) zij

 

 

MYSTERIES VAN HET LICHT

1 °Mysterie: Het doopsel van Jezus in de Jordaan
2 °Mysterie: De bruiloft van Kanaän
3 °Mysterie: Jezus kondigt het Rijk Gods aan
4 °Mysterie: De gedaanteverandering van Jezus
5 °Mysterie: De instelling van de Eucharistie

MYSTERIES VAN HET LICHT - uitgebreid

MYSTERIES VAN HET LICHT 
(donderdag)

1e Mysterie: Het doopsel van Jezus in de Jordaan 

“Toen kwam Jezus uit Galilea naar Johannes bij de Jordaan om zich door hem te laten dopen.
Toen Jezus gedoopt was, kwam hij meteen uit het water. En zie, daar opende zich de hemel. Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Hem neerkomen. Er kwam een stem uit de hemel en die zei: “Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.” (Mt 3, 13.16-17)

2e Mysterie: De bruiloft te Kana

“Op de derde dag werd er een bruiloft gevierd te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, wendde de moeder van Jezus zich tot Hem en zei: “Ze zitten zonder wijn.” Jezus antwoordde: “ Wat hebben ik en u hiermee van doen, Vrouw? Mijn uur is nog niet gekomen.” Zijn moeder zei tegen de dienaren: “wat Hij u ook beveelt, doet het maar.” (Joh 2, 1-5)

3e Mysterie: De verkondiging van het Rijk van God 

“Maar nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea de goede boodschap van God verkondigen en zei: ‘De tijd is rijp en het koninkrijk van God is ophanden. Bekeer u! Heb geloof in de goede boodschap.” (Mc 1, 14-15)

4e Mysterie: De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor
“Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar Hij met hen alleen was. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, en zijn kleren werden schitterend wit, zoals geen bleker op aarde ze maken kan. Elia verscheen hun samen met Mozes, in gesprek met Jezus. Petrus zei daarop tegen Jezus: “Rabbi, het is maar goed dat wij hier zijn; laten wij drie hutten maken, voor U een, en voor Mozes een, en voor Elia een.” Want hij wist niet wat hij moest zeggen; zo vol ontzag waren ze. Er kwam een wolk die hen overdekte, en er klonk een stem uit de wolk: ‘Dit is mijn geliefde Zoon; luister naar Hem.”  (Mc 9, 2-3.7)

5e Mysterie: De instelling van de Eucharistie

“Hij nam een brood, sprak het dankgebed, brak het brood in stukken en gaf het hun, en zei: “Dit is mijn lichaam; het wordt voor jullie gegeven. Blijf dit doen om Mij te gedenken.” Na de maaltijd zei Hij zo ook van de beker: “Deze beker is het nieuwe verbond door mijn bloed; hij wordt voor jullie leeggegoten.” (Lucas 22, 19-20)

 

 

DROEVIGE MYSTERIES

1 °Mysterie: Jezus bidt in doodsdangst tot zijn hemelse Vader
2 °Mysterie: Jezus wordt gearresteerd en gegeseld
3 °Mysterie: Jezus wordt met doornen gekroond
4 °Mysterie: Jezus draagt het kruis naar de berg van Calvarië
5 °Mysterie: Jezus sterft op het kruis

DROEVIGE MYSTERIES - uitgebreid

DROEVIGE MYSTERIES 
(dinsdag en vrijdag)

1e Mysterie: De doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven
“Hij verwijderde zich van hen, ongeveer een steenworp ver; daar viel Hij op zijn knieën en bad: “Vader, neem alstublieft deze beker van Mij weg; maar toch, laat niet mijn wil gebeuren, maar die van U.” Toen verscheen Hem een engel uit de hemel die Hem kracht gaf. Hij werd doodsbang en bad nog dringender; zijn zweet viel als bloeddruppels op de grond”. (Lucas 22, 41-44)

2e Mysterie: De geseling van Christus
”Toen Pilatus zag dat het niets hielp, maar dat de onrust steeds groter werd, nam hij water en waste zijn handen voor de ogen van het volk. Hij zei: “Ik ben onschuldig aan dit bloed. U moet zelf maar zien.” Heel het volk riep als antwoord: “Zijn bloed op ons en onze kinderen!” Toen liet hij Barabbas vrij, maar Jezus liet hij geselen en leverde hij over om gekruisigd te worden.” (Mt 27, 24.26)

3e Mysterie: De kroning met doornen
“De soldaten namen Hem mee in het paleis, dat wil zeggen: het pretorium, [...]
Ze deden Hem een purperen mantel om, vlochten een krans van doorns en zetten Hem die op. Ze begonnen Hem de groet te brengen: “Gegroet, koning van de Joden!” Ze sloegen Hem met een rietstok op het hoofd, spuwden Hem in het gezicht, en knielden voor Hem neer om Hem te huldigen.” (Mc 15, 16. 17-19)

4e Mysterie: Jezus draagt zijn kruis
“Hij droeg zelf het kruis en ging de stad uit, naar het zogeheten Schedelveld, in het Hebreeuws Golgota. Daar werd Hij gekruisigd en met Hem twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden.” (Joh 19, 17-18)

5e Mysterie: Jezus sterft op het kruis

“Al rond het zesde uur werd het donker in heel het land, tot het negende uur. Er was een zonsverduistering. Het voorhangsel in de tempel scheurde middendoor. Toen riep Jezus luidkeels: “Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.” Na deze woorden stierf Hij.” (Lucas 23, 44-46)

 

 

GLORIEVOLLE MYSTERIES

1 °Mysterie: De verrijzenis van Jezus
2 °Mysterie: Jezus stijgt op ten hemel
3 °Mysterie: De neerdaling van de Heilige Geest
4 °Mysterie: Maria wordt in de hemel opgenomen
5 °Mysterie: Maria wordt in de hemel gekroond tot Koningin

GLORIEVOLLE MYSTERIES - uitgebreid

GLORIERIJKE MYSTERIES 
(woensdag en zondag)

1e Mysterie: De Verrijzenis van Jezus
”Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een jongeman zitten met een wit kleed om, en ze schrokken hevig. Maar hij zei hun: “Schrik niet. U zoekt Jezus van Nazareth, die gekruisigd is. Hij is tot leven gewekt, Hij is niet hier. Kijk, hier is de plaats waar ze Hem neergelegd hadden. Maar ga tegen zijn leerlingen en tegen Petrus zeggen: “Hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft.” “ Ze vluchtten naar buiten, van het graf weg, bevend van angst en buiten zichzelf. Ze zeiden niemand iets, want ze waren bang.” (Mc 16, 5-8)

2e Mysterie: Jezus stijgt op ten hemel
“Na deze woorden werd Hij voor hun ogen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan het gezicht. Terwijl Hij zo heenging en zij nog naar de hemel stonden te turen, stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren, die zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde manier terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.”  (Hand. 1, 9-11)

3e Mysterie: De neerdaling van de Heilige Geest in het Cenacolo
“Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf.” (Hand. 2,1-4)

4e Mysterie: Maria wordt ten Hemel opgenomen
“Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan. Heilig is zijn Naam en Barmhartig is Hij, iedere generatie weer, voor wie Hem eerbiedigen.”(Lucas 1, 48-50)

5e Mysterie: Maria wordt gekroond tot Koningin van hemel en aarde
“Toen ging de tempel van God in de hemel open, en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel [...] En er verscheen  een groot teken aan de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.” (Apoc.11, 19-12, 1)

 

 HOE DE ROZENKRANS BIDDEN: klik hier