Kroontje Van De Barmhartigheid

GEZONGEN KROONTJE:    
   


Het wordt gereciteerd met de rozenkrans:
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Onze Vader, Wees gegroet Maria, de Geloofsbelijdenis.

Op de grote kralen van het Onze Vader bidt men:
Eeuwige Vader, ik offer U op het Lichaam en het Bloed, de Ziel en de Godheid van uw Welbeminde Zoon, Onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden en die van heel de wereld.

Op de kleine kralen van het Ave Maria bidt men:
Omwille van Zijn smartelijk lijden, 
ontferm U over ons en de hele wereld.

Na de vijf tientjes bidt men:
Heilige God, Almachtige God, Eeuwige God, 

heb medelijden met ons en met heel de wereld. (3x)

O Bloed en Water, die voort vloeien uit het Hart van Jezus als  bron van genade voor ons, ik vertrouw op U.

Jezus, ik vertrouw op u. Jezus, ik vertrouw op u. Jezus, ik vertrouw op u.

Op het einde bidt men drie maal:
Mijn God, ik geloof, ik aanbid U, ik vertrouw U en ik bemin U, en ik vraag U vergeving voor hen die niet geloven, U niet aanbidden, U niet vertrouwen en U niet beminnen.Italiaanse versie


Het wordt gereciteerd met de hulp van de rozenkrans:

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Padre Nostro, Ave Maria, Credo.

Op de grote kralen van het Onze Vader bidt men:
Eterno Padre, Ti offro il Corpo e il Sangue, l'Anima e la Divinità del Tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.

Op de kleine kralen van het Ave Maria bidt men:
Per la Sua dolorosa Passione,
abbi misericordia di noi e del mondo intero.

Na de vijf tientjes bidt men:
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale,
abbi pietà di noi e del mondo intero. (per tre volte)

O Sangue e Acqua, che scaturisci dal Cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in Te.
Gesù, confido in te. Gesù, confido in te. Gesù, confido in te.

Op het einde bidt men drie maal:
Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, ti chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano, e non ti amano.


Belgische en Nederlandse gebeden

  BELGIË NEDERLAND
     
  HET ONZE VADER HET ONZE VADER
  Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren:
en leid ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren:
en leid ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.
     
     
  HET WEESGEGROET HET WEESGEGROET
  Wees gegroet, Maria,
vol van genade,
de Heer is met u;
gezegend zijt gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht
van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.
Wees gegroet, Maria,
vol van genade.
De Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus,
De vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.
     
     
  DE GELOOFSBELIJDENIS DE GELOOFSBELIJDENIS
  Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden;
die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God,
Zijn almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
de heilige katholieke Kerk;
de gemeenschap van de heiligen;
de vergiffenis van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam; het eeuwig leven.
Amen.
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden;
die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God,
Zijn almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
de heilige katholieke Kerk;
de gemeenschap van de heiligen;
de vergiffenis van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam; het eeuwig leven.
Amen.